Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, nazákladě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky proděti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění serole dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nárokyi požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů,mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělojejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jakvýchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte jenerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nimpřiblížit.Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto jevelmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativnídovednosti

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevouorientaci

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operacea orientovat se v elementárních matematických pojmech

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnostzáměrně si zapamatovat a vědomě se učit

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálněvnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě