Jesle a Mateřská školka

Naše bilingvní jesle a mateřská školka působí na 3 pobočkách v Praze 4 a 11, na Hájích, Hrnčířích a na Libuši. 

Všechny naše pobočky jsou moderně vybavené a využívají nejmodernější metody výuky.

Mateřská školka s osvědčenými metodami výuky

Nabízíme výuku dětí ve třídách anglických, českých nebo jejich kombinaci. Podporujeme enviromentální vzdělávání jako například zájem o bio stravu, ekologické programy, ekologicky šetrné prostředky). Zajišťujeme letní program (v délce celých prázdnin) a nabízíme pestrý výběr kroužků. Abychom rozvíjeli osobnost dětí, snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové, jaké je, uznáváme ho jako osobnost, nasloucháme mu a rozvíjíme jeho potenciál. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.

Prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.

Situační učení je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.

Spontánní sociální učení je založené na principu přirozené nápodoby. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.

Hra dětí a tvořivá dramatika je další důležitou metodou, která vychází především z principu hry a prožitku.

Zapojení některých principů montessori pedagogiky např. Práce rukou je základem pro pochopení věcí a jevů, pro rozvoj myšlení a řeči. Je důležité v průběhu každého učení propojovat tělesné a dušení aktivity. Při osvojování nového učiva, při získávání nových poznatků je důležité být manipulovat s věcmi a být s nimi v přímém kontaktu. Dítě je tvůrcem sebe sama – má rozhodující vliv na svůj vývoj. Svým „naprogramováním“ a svou aktivitou se podílí největší mírou na utváření sebe sama. Ačkoli se je v kontaktu s prostředím, z něhož čerpá podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto ono samo určuje, které podněty jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání. Absorbující duch – je nádherný dar, se kterým každé dítě přichází na svět. Bez vědomého úsilí, čistě jen tím, že „žije“, nasává dítě doslova jako houba vše, co jej obklopuje. Zcela přirozeně, bez bloků a zábran. Tato ojedinělá vlastnost také dítěti například umožňuje naučit se něco tak komplexního, jako je jazyk.

Jesličky jako druhý domov pro Vaše děti

Jesličky jsou vybaveny vkusným dětským nábytkem a doplňky tak, aby se děti cítily pohodlně a příjemně. Pečlivě jsme vybrali učební materiál, který odpovídá věkové kategorii dětí. Hračky jsou pro děti bezpečné, edukativní a zábavné. Veliký důraz klademe na široký výběr knih a didaktických pomůcek.

Kolektiv našich jesliček pomáhá dětem k socializaci, rozvoji komunikace, empatii a celé řadě dalších důležitých aspektů. Wonderland jesličky tu jsou pro všechny děti, jejichž rodičům není lhostejná předškolní výchova a vzdělávání. Jsme jesličky, kde dětem předáváme elementární dovednosti a rozvíjíme ho po všech stránkách, učíme je základním sociálním a hygienickým návykům. Využíváme dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve formě her, písniček, knížek atd.

K dispozici je prostorná zahrada, na které se nachází dětské pískoviště, prolézačky, skluzavka, jungle gym, trampolína, kolotoče, odstrkovadla a jiné zahradní hračky. 

Naše školky disponují útulnými a moderními hernami a učebnami stejně tak, jako krásně vybavenými zahradami. Široké spektrum učebních pomůcek a hraček, které odpovídá věkovým potřebám dětí jsou samozřejmostí. Dětem je poskytnuta možnost využívat edukační hračky nejrůznějších úrovní.Učebny jsou bohatě vybaveny výtvarnými materiály, které se denně používají.

Certifikáty a spolupráce

Účastíme se projektu

Kvalitní učitelé jako základni pilíř MŠ Wonderland III
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018978

NÁZEV PROGRAMU:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu společného vzdělávání dětí. Aktivity projektu umožní vytvoření motivujícího prostředí pro učení a maximální individuální rozvoj dětí i učitelů. Pedagogičtí pracovníci získají vědomosti a dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivně pracovat s heterogenní skupinou dětí a nikoho nediskriminovat. Projekt celkově podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé mateřské školky.

Cílem projektu je podpořit pedagogy mateřské školky ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, přispět k jejich profesnímu růstu a podpořit přirozený vývoj dětí, zlepšovat jejich výsledky a současně snižovat nerovnosti.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Účastíme se projektu

Kvalitní učitelé jako základni pilíř MŠ Wonderland II
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011130

NÁZEV PROGRAMU:
Věda výzkum vzdělávání

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Jedná se o společné vedení projektového dne pedagogem MŠ a odborníkem z praxe, kdy oba (pedagog s odborníkem z praxe) připraví a vedou projektové vzdělávání ve vzájemné spolupráci. Role pedagoga a odborníka z praxe se mohou během projektového dne střídat a měnit dle zaměření projektového vzdělávání. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe).

Děti se učí samostatnému řešení úkolů, vzájemné spolupráci a respektu, odpovědnosti, využívání svých znalostí, práci s různými informačními zdroji a řešení problémů. Dále rozvíjejí své komunikační dovednosti, tvořivost, aktivitu a fantazii.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Účastíme se projektu

Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd.
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001303

NÁZEV PROGRAMU:
Operační program Praha – pól růstu ČR

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Hlavním cílem projektu je řešení nedostatečné kapacity MŠ Wonderland s.r.o., pobočky Háje, s ohledem na vysoký zájem rodičů o umístění dětí právě v této pobočce. Konkrétně se jedná o vybudování a vybavení dvou nových tříd, které poskytnou možnost umístění i dvouletých dětí.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Účastíme se projektu

Kvalitní učitelé jako základní pilíř MŠ Wonderland
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001847

NÁZEV PROGRAMU:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

POPIS A CÍL PROJEKTU:
Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků a podporu společného vzdělávání dětí. Aktivity projektu umožní vytvoření motivujícího prostředí pro učení a maximální individuální rozvoj dětí i učitelů. Pedagogičtí pracovníci získají vědomosti a dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivně pracovat s heterogenní skupinou dětí a nikoho nediskriminovat. Projekt celkově podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé mateřské školky.

Cílem projektu je podpořit pedagogy mateřské školky ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, přispět k jejich profesnímu růstu a podpořit přirozený vývoj dětí, zlepšovat jejich výsledky a současně snižovat nerovnosti.

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Vizí Alchymystique je přivést nejen do domova vůně, které nejsou pouhou alternativou parfémů a voňavek, ale jedná se o hojivé esence, které formou aromaterapie majív příznivý vliv na psychiku i fyzickou stránku těla. Na naše „kouzla“ používáme esenciální oleje té nejvyšší kvality a to značky Young living. Tyto esenciální olejíčky jsou každodenní přirozenou součástí našeho života a snažíme se o nich a jejich používání shromažďovat a současně zjednodušovat veškeré informace.

Proč jsou za nás esence vhodné používat ve školkách?

Esenciální oleje jsou pro větší skupinu lidí, či dětí vhodné v prostoru rozptylovat pomocí aroma difuzéru. Takto se dostanou pomocí rozptylu studené páry do vzduchu, kde jej pomáhájí pročišťovat od bakterii, virů a prachu, osvěžovat, povzbuzovat mysl, navozovat příjemnou atmosféru, ale naopak třeba i zklidňovat. Samozřejmě záleží na vhodně zvolených esencí. U malých dětí doporučujeme používat spíše jemnější vůně. Děti pak v prostoru nenuceně vnímají vůni, která přispívá k harmonii a dýchají čistý zdravý vzduch, který může vést ke snížení šíření bacilů a nákazy mezi nimi.

 

Charity

Kočíčí útulek

Ve školním roce 2016/2017 jsme podpořili opuštěné kočičky v 1. Kočičím útulku.

 
 
 
 
 

Projekt „Krabice od bot“ 2020

Naše MŠ se zúčastnila projektu „Krabice od bot“, rádi bychom poděkovali rodičům a personálu školky za hojné příspěvky do tohoto charitativního projektu. Letos se nám opět sešla spousta dárečků, které dětem v dětských domovech jistě udělají radost.

Děkujeme