Wonderland Academy

Wonderland Academy je soukromá jazyková základní škola, jež buduje plynulé vyjadřování svých žáků v češtině a angličtině, od druhé třídy také ve španělštině či němčině. Školní vzdělávací program Wonderland Academy je koncipován tak, aby vyhovoval jak studentům s předchozí znalostí anglického jazyka, tak i těm, kteří ji zatím nemají.

Wonderland Academy je školou, která si zakládá na vstřícnosti, přátelských vztazích mezi dospělými i dětmi a útulném prostředí. Malý počet studentů ve třídách umožňuje nejen individuální přístup ke každému studentovi, ale přispívá též k rodinné atmosféře, která ve škole panuje.

Nabízíme

 • příjemné, rodinné a podnětné klima
 • nadstandardní komunikaci mezi školou a rodiči
 • dvojjazyčnou (bilingvní) výuku předmětů
 • další cizí jazyk od druhé třídy
 • tým pedagogů s laskavým a profesionálním přístupem
 • třídy s nízkým počtem žáků – osobní a individuální přístup ke každému studentovi
 • školní poradenské pracoviště přímo v budově školy (školní psycholog, logoped a speciální pedagog)
 • práci s moderními výukovými pomůckami (interaktivní tabule, iPady, mikroskopy …)
 • knihovna pro studenty v budově školy
 • odpolední provoz školního klubu
 • pestrou nabídku zájmových aktivit
 • každoroční tematické školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský kurz
 • zdravé a chutné stravování v budově školy (svačiny, obědy)

Ojedinělý vzdělávací program

Originální vzdělávací koncepce Wonderland Academy spočívá v simultánní česko-anglické výuce většiny předmětů. Každý předmět je standardně vyučován ve dvou jazycích. Ve škole je tímto způsobem nastaveno přirozené bilingvní prostředí, ve kterém studenti snadno získají schopnost tzv. code-switchingu, tj. přepínání z jednoho jazykového kódu do druhého.

Kombinujeme klasické i moderní metody výuky

Ve Wonderland Academy stavíme na nejnovějších vzdělávacích principech. Naše výukové pilíře se opírají o jazykovou vzdělanost, kritické myšlení, finanční gramotnost, schopnost kvalitního mluveného projevu a prezentace a znalost výpočetní techniky. Každý student je jiný, a proto volíme takové výukové metody, které umožňují hlubší porozumění jednotlivým typům osobnosti studentů, způsobům, jakým přistupuje k učení, a zároveň napomáhá vyučujícímu odhalit individuální výukové potřeby studenta.

Cíle

 • kvalitní dvojjazyčná výuka
 • úspěšnost absolventů při přijímání na SŠ
 • široká škála mimoškolních aktivit
 • individuální přístup, péče a podpora
 • vzájemné porozumění a respekt

Vize

ZŠ Wonderland Academy je značkou kvality, stability a důvěryhodnosti. Na půdorysu vlastního učebního programu a prostřednictvím mezinárodního pedagogického sboru využívá to nejlepší z tradice a poznatků české i anglosaské pedagogické školy. Její charakteristikou je vynikající kvalita 1. i 2. stupně ZŠ, která umožňuje rodičům svěřit své děti na celé období povinné školní docházky jediné škole a nevystavovat se stresu z přesunů na konci 5. třídy.

Mise

ZŠ Wonderland Academy je soukromá škola s dvojjazyčným česko-anglickým učebním programem. V rámci 1. a 2. stupně ZŠ poskytuje svým žákům kvalitní akademické vzdělání (jedinečný učební program), nadstandartní jazykovou výuku (mezinárodní pedagogický sbor), širokou škálu volnočasových aktivit (školní družina a školní klub), individuální přístup (poměr počtu učitelů a žáků 1:7) a rodinné prostředí (program komplexní péče a podpory).

Školní vzdělávací systém

Základní škola Wonderland Academy podporuje oblast psychologického a výchovného poradenství. Přímo v prostorách školy působí školní psycholog, speciální pedagog a výchovný poradce. Pracují mimo jiné s žáky ohroženými školní neúspěšností, žáky s poruchami učení, ale i s žáky mimořádně nadanými. V úzké kooperaci s třídními učiteli a ostatními pedagogy jim zajišťují poskytování doporučených podpůrných opatření. Do školy pravidelně dochází i klinický logoped. Jedná se o komplexní služby žákům, jejich rodičům a pedagogům.

Zároveň mohou žáci školy navštěvovat celou řadu zajímavých kroužků, které se ve většině případů konají v budově školy či v prostorách školní zahrady. Některé kroužky jsou vedeny rodilými mluvčími v anglickém jazyce. Program je koncipován tak, aby měli žáci možnost prostřídat sportovní, kreativní, vzdělávací i odpočinkové aktivity.

Ve školním roce 2021/2022 je možné vybírat z více než 20 kroužků, různorodě zaměřených. Sportovní oblast zastupují například jóga, sebeobrana, taneční kroužek, fotbal, judo či hojně navštěvovaná Krav Maga. Umělecké pak Art Club, keramika, piano, kytara nebo moderování. Edukativní směr podporují English Club, Spanish Club, Deutschklub, ale také například ekologický kroužek, čtenářský klub či veselá věda.

Profil studenta

 • plynně ovládá angličtinu v
 • mluveném i psaném projevu
 • svými znalostmi a dovednostmi je připraven k dalšímu studiu
 • pracuje samostatně a své znalosti uplatňuje v souvislostech
 • přemýšlí kreativně, hledá vlastní cesty a řešení
 • jedná čestně, odpovědně a s respektem k ostatním
 • je zvyklý pomáhat druhým

Program pro mezinárodní studenty

Doplnit text

Výroční zpráva

Doplnit text

Moderní a bezpečné prostředí

Snažíme se, aby se studenti ve Wonderland Academy cítily příjemně a spokojeně. Všechny prostory jsou moderně, funkčně a vkusně zařízené. Naleznete zde prostorné, světlé třídy, ICT učebnu, jazykové učebny, knihovnu, Art room, gymnastický sál, klidové zóny, meditation room a příjemné prostory školní jídelny. Školní zahrada disponuje multifunkčním hřištěm, certifikovanými herními prvky, trampolínami či klidovou zónou.