Vždy o krok napřed​

Školní vzdělávací systém TBD

Wonderland Academy je soukromá jazyková základní škola, jež buduje plynulé vyjadřování svých žáků v češtině a angličtině, od druhé třídy také ve španělštině či němčině. Školní vzdělávací program Wonderland Academy je koncipován tak, aby vyhovoval jak žákům s předchozí znalostí anglického jazyka, tak i těm, kteří ji zatím nemají.

na 2.stupni nejsou žádné metody popsány – asi bych použil obecnou charakteristiku ze stránek 1.stupně

O nás

Ve Wonderland Academy se snažíme především o to, aby našim žákům přinášela škola radost z poznávání a aby se v ní cítili spokojeně a bezpečně – podporujeme jejich silné stránky a pomáháme jim tam, kde to potřebují.

Je pro nás důležité, aby každý z našich žáků zažíval radost z dobře vykonané práce a aby věděl, že překážky se nevyhýbají nikomu a jsou tu od toho, abychom je společně překonávali – zájmy a prospěch našich žáků jsou pro nás vždy na prvním místě.

Našim žákům nabízíme co nejširší škálu aktivit, aby mohli rozvíjet a zdokonalovat to, co je baví, i to, čím mohou být prospěšní ostatním – chceme, aby z našich žáků vyrůstaly silné, samostatné a sebevědomé osobnosti, lidé, kteří dokáží pomoci druhým.

Co naše škola nabízí

příjemné, rodinné a podnětné klima
nadstandardní komunikaci mezi školou a rodiči
dvojjazyčnou (bilingvní) výuku předmětů
další cizí jazyk od druhé třídy
tým pedagogů s laskavým a profesionálním přístupem
třídy s nízkým počtem žáků – osobní a individuální přístup ke každému dítěti
školní poradenské pracoviště přímo v budově školy (školní psycholog, logoped a speciální pedagog)
práci s moderními výukovými pomůckami (interaktivní tabule, IPADy, mikroskopy …)
knihovna pro žáky v budově školy
školní klub a odpolední aktivity (možnost využití školní zahrady)
každoroční tematické školy v přírodě, plavecký výcvik, lyžařský kurz
zdravé a chutné stravování v budově školy (svačiny, obědy)
svoz školním autobusem

Mise

ZŠ Wonderland Academy je soukromá škola s dvojjazyčným česko-anglickým učebním programem. V rámci 1. a 2. stupně ZŠ poskytuje svým žákům kvalitní akademické vzdělání (jedinečný učební program), nadstandartní jazykovou výuku (mezinárodní pedagogický sbor), širokou škálu volnočasových aktivit (školní družina a školní klub), individuální přístup (poměr počtu učitelů a žáků 1:7) a rodinné prostředí (program komplexní péče a podpory)

Vize

ZŠ Wonderland Academy je značkou kvality, stability a důvěryhodnosti. Na půdorysu vlastního učebního programu a prostřednictvím mezinárodního pedagogického sboru využívá to nejlepší z tradice a poznatků české i anglosaské pedagogické školy. Její charakteristikou je vynikající kvalita 1. i 2. stupně ZŠ, která umožňuje rodičům svěřit své děti na celé období povinné školní docházky jediné škole a nevystavovat se stresu z přesunů na konci 5. třídy.

Cíle

kvalitní dvojjazyčná výuka
úspěšnost absolventů při přijímání na SŠ
široká škála mimoškolních aktivit
individuální přístup, péče a podpora
vzájemné porozumění a respekt

Profil absolventa

plynně ovládá angličtinu v mluveném i psaném projevu
svými znalostmi a dovednostmi je připraven k dalšímu studiu
pracuje samostatně a své znalosti uplatňuje v souvislostech
přemýšlí kreativně, hledá vlastní cesty a řešení
jedná čestně, odpovědně a s respektem k ostatním
je zvyklý pomáhat druhým

Učební plán

S výjimkou českého jazyka se žáci vzdělávají dvojjazyčně česko-anglicky. Čeština je využívána k tomu, aby bylo možné dosahovat očekávaného znalostního standardu absolventa. Cílem hodin v anglickém jazyce je zase především rozvoj důležitých dovedností našich žáků, jako jsou komunikační dovednosti, kritické myšlení, řešení problémů, práce s časem, spolupráce a kreativita.

 


Naše třídy

6. A
Třídní učitel: Filip Novák

Za modrými dveřmi v nejvyšším patře školy se začíná formovat náš nový kolektiv. Všichni se moc těšíme až se vzájemně poznáme a začneme spolupracovat, diskutovat, bavit se a budovat naše znalosti a dovednosti. Doufáme, že za těmito dveřmi započne mnoho nových cest vedoucích k poznání a přátelství.

7. A
Třídní učitel: Marek Lansdorf

Jsme správná parta. Jsme totiž veselí, hraví, zvídaví a upovídání. Živě diskutujeme se svými učiteli o každodenním dění ve třídě, ale zamýšlíme se i nad globálními otázkami. S chutí tvoříme a rádi objevujeme nové a nepoznané. Učíme se spolupracovat, poskytovat a přijímat zpětnou vazbu a kreativně myslet. Chtěli byste tento jedinečný ekosystém poznat? Najdete ho ve druhém patře školy za žlutými dveřmi. Těšíme se.


8. A
Třídní učitelka: Klára Kosová
7 PÁDŮ 8.A

Jsme KDO, CO?
My, kamarádi, spolužáci, třída 8. A.

Obejdeme se BEZ KOHO, ČEHO?
Bez násilí, lži, podvodů, taháků.

Věříme KOMU, ČEMU?
Rodičům, učitelům, šťastným koncům, přátelství, lásce, ale především sami sobě.

Bráníme KOHO, CO?
Spravedlnost, pravdu, mladší, slabší a zranitelnější.

OSLOVUJEME A VOLÁME:
Paní učitelko, pane učiteli, Petře, Verčo, Olivere, Emo …

Mluvíme a přemýšlíme O KOM O ČEM?
O radosti, smutku, dějinných událostech, lidech, zvířatech, rostlinách, číslech, slovech, knihách …

Nezahráváme si S KÝM, ČÍM?
S důvěrou svých blízkých a se zdravím.

Pedagogický sbor

Ve Wonderland Academy se snažíme budovat odborně a lidsky kvalitní tým tvořený těmi nejspolehlivějšími českými i zahraničními učiteli. Pro naše pedagogy platí především tyto základní charakteristiky:

mají rádi svou práci, věnují se jí s nadšením, odpovědně a ve snaze dosahovat co nejlepších výsledků,
soustavně budují a zlepšují své odborné i pedagogické znalosti a dovednosti,
při plnění pracovních úkolů sledují především prospěch svých studentů a vychází z obecných vzdělávacích a výchovných cílů školy,
svou činností přispívají k tvorbě otevřeného, pozitivního a bezpečného školního prostředí,
svou energii využívají nejen pro plnění stanovených pracovních povinností, ale také k práci pro školní komunitu.


Nadšenci a profesionálové v jedné osobě

Mezinárodní pedagogický tým Wonderland Academy je mozaikou inspirativních, tvořivých osobností s otevřenou myslí, které mají společný cíl, a to rodinnou školu kladoucí důraz nejen na efektivní vzdělávání dětí, ale i na jejich výchovu a všestranný rozvoj v přátelském a podnětném prostředí.

Osvědčené metody výuky

Ve Wonderland Academy se snažíme především o to, aby našim žákům přinášela škola radost z poznávání a aby se v ní cítili spokojeně a bezpečně – podporujeme jejich silné stránky a pomáháme jim tam, kde to potřebují.

Je pro nás důležité, aby každý z našich žáků zažíval radost z dobře vykonané práce a aby věděl, že překážky se nevyhýbají nikomu a jsou tu od toho, abychom je společně překonávali – zájmy a prospěch našich žáků jsou pro nás vždy na prvním místě.

Našim žákům nabízíme co nejširší škálu aktivit, aby mohli rozvíjet a zdokonalovat to, co je baví, i to, čím mohou být prospěšní ostatním – chceme, aby z našich žáků vyrůstaly silné, samostatné a sebevědomé osobnosti, lidé, kteří dokáží pomoci druhým.

Osvědčené metody výuky

Abychom rozvíjeli osobnost dětí, snažíme se, aby nám bylo dítě partnerem, přijímáme ho takové, jaké je, uznáváme ho jako osobnost, nasloucháme mu a rozvíjíme jeho potenciál. Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.

Prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve vzdělávání je třeba využívat přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity by proto měly probíhat především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.

Situační učení je založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl.


Spontánní sociální učení je založené na principu přirozené nápodoby. Proto je třeba ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v didakticky zaměřených činnostech, poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.
Hra dětí a tvořivá dramatika je další důležitou metodou, která vychází především z principu hry a prožitku.

Cíle

 • kvalitní dvojjazyčná výuka
 • úspěšnost absolventů při přijímání na SŠ
 • široká škála mimoškolních aktivit
 • individuální přístup, péče a podpora
 • vzájemné porozumění a respekt

Učební plán

S výjimkou českého jazyka se žáci vzdělávají dvojjazyčně česko-anglicky. Čeština je využívána k tomu, aby bylo možné dosahovat očekávaného znalostního standardu absolventa. Cílem hodin v anglickém jazyce je zase především rozvoj důležitých dovedností našich žáků, jako jsou komunikační dovednosti, kritické myšlení, řešení problémů, práce s časem, spolupráce a kreativita.

Profil absolventa

 • plynně ovládá angličtinu v mluveném i psaném projevu
 • svými znalostmi a dovednostmi je připraven k dalšímu studiu
 • pracuje samostatně a své znalosti uplatňuje v souvislostech
 • přemýšlí kreativně, hledá vlastní cesty a řešení
 • jedná čestně, odpovědně a s respektem k ostatním
 • je zvyklý pomáhat druhým

Vize

ZŠ Wonderland Academy je značkou kvality, stability a důvěryhodnosti. Na půdorysu vlastního učebního programu a prostřednictvím mezinárodního pedagogického sboru využívá to nejlepší z tradice a poznatků české i anglosaské pedagogické školy. Její charakteristikou je vynikající kvalita 1. i 2. stupně ZŠ, která umožňuje rodičům svěřit své děti na celé období povinné školní docházky jediné škole a nevystavovat se stresu z přesunů na konci 5. třídy.

Mise

ZŠ Wonderland Academy je soukromá škola s dvojjazyčným česko-anglickým učebním programem. V rámci 1. a 2. stupně ZŠ poskytuje svým žákům kvalitní akademické vzdělání (jedinečný učební program), nadstandartní jazykovou výuku (mezinárodní pedagogický sbor), širokou škálu volnočasových aktivit (školní družina a školní klub), individuální přístup (poměr počtu učitelů a žáků 1:7) a rodinné prostředí (program komplexní péče a podpory).

Pedagogický sbor

Ve Wonderland Academy se snažíme budovat odborně a lidsky kvalitní tým tvořený těmi nejspolehlivějšími českými i zahraničními učiteli. Pro naše pedagogy platí především tyto základní charakteristiky:

 • mají rádi svou práci, věnují se jí s nadšením, odpovědně a ve snaze dosahovat co nejlepších výsledků,
 • soustavně budují a zlepšují své odborné i pedagogické znalosti a dovednosti,
 • při plnění pracovních úkolů sledují především prospěch svých studentů a vychází z obecných vzdělávacích a výchovných cílů školy,
 • svou činností přispívají k tvorbě otevřeného, pozitivního a bezpečného školního prostředí,
 • svou energii využívají nejen pro plnění stanovených pracovních povinností, ale také k práci pro školní komunitu.

Další benefity naší školy