Vždy o krok napřed​

Program pro mezinárodní studenty

Wonderland Academy je soukromá jazyková základní škola, jež buduje plynulé vyjadřování svých žáků v češtině a angličtině, od druhé třídy také ve španělštině či němčině. Školní vzdělávací program Wonderland Academy je koncipován tak, aby vyhovoval jak žákům s předchozí znalostí anglického jazyka, tak i těm, kteří ji zatím nemají.

Wonderland Academy je školou, která si zakládá na vstřícnosti, přátelských vztazích mezi dospělými i dětmi a útulném prostředí. Malý počet dětí ve třídách umožňuje nejen individuální přístup ke každému žákovi, ale přispívá též k rodinné atmosféře, která ve škole panuje.

Ojedinělý vzdělávací program

Wonderland Academy (WA) je mezinárodní škola, česko-anglická, otevřená žákům všech národností (tito žáci jsou podle úzu označováni jako „žáci-cizinci“ nebo „žáci s odlišným mateřským jazykem“). Rozmanitost kultur ve škole vnímáme jako příležitost k vzájemnému obohacování a východisko pro výchovu žáků k respektu, rovnému zacházení, porozumění odlišným hodnotám a globálním souvislostem. Aktuálně je do školy zapsáno cca 20 % žáků-cizinců. Jejich rodiny si WA vyhledávají proto, že se chtějí v České republice usadit na delší dobu a považují za důležité, aby se jejich dítě naučilo český jazyk, našlo si české kamarády a zapojilo se do českého vzdělávacího systému.

 

Zhruba 1/3 pedagogického sboru jsou učitelé-rodilí mluvčí, původem z Velké Británie, USA, Kanady; jinak i většina ostatních zaměstnanců hovoří anglicky. České děti se učí ve Wonderlandu anglický jazyk intenzivně už od mateřské školy a pro řadu žáků-cizinců je angličtina primárním jazykem. Pokud žák-cizinec dokáže komunikovat v angličtině, může se obracet se svými potřebami na dospělé i děti, čímž je zajištěna jeho rychlá integrace do školní komunity.

Vycházíme z národního kurikula České republiky, avšak naše výuka je významně profilována na cizí jazyky a výuku většiny předmětů dvojjazyčně nebo anglicky. To znamená, že anglicky mluvící učitelé u nás vyučují nejen předmět anglický jazyk, ale společně s českým učitelem dále působí v hodinách matematiky a prvouky/přírodovědy, výtvarné výchovy, pracovních činností a tělocviku a ve vybraných odborných předmětech na 2. stupni. Tím je zajištěno, že i v česky vyučovaných výukových blocích se může žák-cizinec vždy obracet na anglického učitele, který mu dokáže probíranou látku vysvětlit nebo přeložit do angličtiny.

 

Současně s tím vytváříme ve škole podmínky, aby se cizojazyčné děti co nejdříve rozmluvili česky. Jednak jsou pro jejich potřeby stanoveny tzv. individuální vzdělávací plány, a dále jim poskytujeme výuku češtiny pro cizince v malých skupinkách (namísto hodin češtiny, v nichž české děti studují pokročilou gramatiku, nebo nad rámec dopolední výuky jako samostatný předmět v odpoledních hodinách). Tento předmět vyučují speciálně vyškolení učitelé, kteří absolvovali výcvik v metodice výuky češtiny jako druhého (cizího) jazyka. V případě potřeby pak ještě dochází do třídy jazykový asistent. Již tehdy, kdy zahraniční rodina začne plánovat stěhování do České republiky a hledá vhodnou školu pro své dítě, nabízíme online kurzy češtiny, které dítěti umožní lepší start.

 

Ve škole Wonderland Academy je zřízeno tzv. školní poradenské pracoviště, v němž působí školní psycholog a speciální a sociální pedagog. To jsou další lidé, na něž se může dítě nebo rodina kdykoli obracet v případě jakýchkoli obtíží s adaptací na české prostředí. Dále naše škola produktivně spolupracuje s tzv. pedagogicko-psychologickou poradnou. Jedná se o externí instituci, která provádí jazykovou diagnostiku žáků, posuzuje jejich vzdělávací potřeby, stanovuje doporučení pro úpravu vzdělávacího plánu a může na vzdělávání žáka zvlášť vyčlenit určité finanční prostředky. Do poradny je potřeba se objednat a dítě obvykle doprovází kromě rodičů i pracovník WA. Kromě toho ještě spolupracujeme s neziskovou organizací META, která poskytuje poradenství pro cizince. Konečně, v průběhu roku organizuje WA s podporou Magistrátu hlavního města Prahy dvě desítky projektů k rozvoji multikulturních kompetencí žáků a školení a stáže pro učitele.

 

Docházka žáků-cizinců do WA jim otevírá dveře do plnohodnotného a úspěšného života v české společnosti. Je však také významným přínosem pro jeho spolužáky – české děti. Pro ně je významným benefitem vzdělávat se ve škole společně se spolužáky odlišných národností. Jednak tím pro ně výuka angličtiny nabývá konkrétního smyslu (zejména možnost okamžité praktické aplikace), a současně vyrůstají v prostředí mezinárodní pospolitosti, která je učí vzájemné spolupráci a respektu. Každého nového žáka-cizince si proto velice vážíme a srdečně ho u nás ve WA vítáme.