Náš tým

Pavla Hajian
zřizovatelka ZŠ Wonderland Academy

Pavla Hajian má zkušenosti jako ředitelka a majitelka mateřské školky v Londýně, District Ealing. Dlouhodobě působila v mezinárodních jazykových školách a školkách. Je zřizovatelkou a ředitelkou mateřské školy Wonderland a zřizovatelkou základní jazykové školy Wonderland Academy. Je matkou pěti dětí. Otevřít více

Vlastní certifikát DPP (Diploma in Pre-school Practice) a absolvovala universitní kurz NVQ Level 3. Absolvovala všechny stupně Montessori vzdělávání. Absolvovala akreditovaný kurz Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV): kvalifikační kurz pro ředitele škol. Vystudovala specializační studium Enviromentální výchovy a získala titul Enviromentálního koordinátora škol. Je velkým fanouškem metody Step By Step.

Ředitelka je sama intenzivně zapojena do každodenního výukového programu a osobně dohlíží na dodržování veškerých předpisů a norem.

Jan Voda
ředitel ZŠ Wonderland Academy

PhDr. Jan Voda, Ph.D. má za sebou úhrnem 25 let zkušeností učitele, lektora, vedoucího dětského oddílu, rodiče a pedagogického lídra. Vystudoval učitelství pro 1. stupeň na PedF UK, učil na všech stupních škol včetně vysoké. 15 let působil v manažerské pozici, nejdříve na obecní, záhy na soukromé škole.

Je absolventem dlouhé řady kurzů dalšího vzdělávání a v jiných sám vyučuje. Je dvojnásobným finalistou Global teacher prize Česká republika, 2x vítězem na globálním fóru učitelů (Seattle 2015, Singapur 2018) a certifikován jako Microsoft Innovative Educator Expert. Otevřít více

Největší školou života jsou pro něj dvě vlastní, stále školou povinné děti. Stovky dalších prošly jeho rukama a i po letech se k němu vřele hlásí. Je zastáncem, propagátorem a průkopníkem pedagogických inovací a věří, že nic není nemožné a všeho, co opravdu chcete, můžete jednou dosáhnout.

Klára Kosová
zástupkyně ředitele pro věci administrativní, třídní učitelka 7. A, ČJ

Klára Kosová vystudovala učitelství na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kombinaci český jazyk a tělesná výchova. Má zkušenosti s výukou na všech třech stupních. Působila mimo jiné na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde byla třídní učitelkou třetí třídy a vedla hodiny bruslení a plavání. Po mnoho let se účastnila dětských letních i zimních táborů jako oddílová nebo sportovní vedoucí. V práci s těmi nejmladšími školními dětmi ji baví především velká míra jejich představivosti, přirozená zvídavost a přímočarý pohled na svět.

Otevřít více

Zkušenosti s předškolními dětmi načerpala při svém dvouletém pobytu v německém Mnichově, kde pracovala jako au-pair a pomáhala v mateřské školce. Je mámou 3 dětí.

Pokud potřebuje dočerpat energii, dělá tak nejraději v přírodě. Má ráda hory ve všech podobách, ať už v zimě na lyžích či v létě s batohem na zádech.

Šárka Ochmanová
zástupkyně ředitele, třídní učitelka 2. A

Šárka Ochmanová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svoji profesi má ráda a stále ji baví. Není zastáncem dogmatického lpění na jednotlivých metodách, vybírá si náměty, které mohou obohatit výuku tak, aby byla efektivní, zajímavá a pestrá pro žáky. „Při výuce nepatří k nejdůležitějším faktorům metoda, učebnice či prostředí, ale osobnost učitele,“ tvrdí. Otevřít více

Má výhodu, že kromě českého státního školství poznala systémy výuky v mnoha různých zemích. Ať už ze strany rodiče během svého dvouletého pobytu ve Spojených státech, nebo v pozici učitele a posléze zástupkyně ředitele na soukromé ZŠ, kde byla zodpovědná za organizaci studijně jazykových pobytů ve Velké Británií a ve Španělsku. Měla příležitost vidět systém výuky ve školách Steva Jobse v Holandsku i Velké Británii včetně reálného využití iPadů ve výuce podporovaného přímo firmou Apple. V lednu 2016 se zúčastnila v Londýně kreativních workshopů na veletrhu BETT – největší evropský veletrh ICT ve školství.

Na druhou stranu, po zkušenostech s matematikou profesora Hejného, tvrdí, že i v Čechách můžeme být na mnohé hrdí. Standardně je zvyklá spolupracovat se školním psychologem na eliminaci rizikových faktorů (dysfunkce učení, problémové chování, šikana,…). Jejím cílem je vždy všeobecný rozvoj žáka a jeho vzdělání jako příprava na budoucí život.

Stanislava Stašková
třídní učitelka 1. A

Stanislava Stašková vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy. Své znalosti si následně rozšířila postgraduálním studiem speciální pedagogiky a logopedie. Má za sebou dlouholetou praxi s vyučováním dětí na základní škole. Své znalosti ze studií postupně uplatňovala i při práci se žáky s poruchami učení. Kromě klasických postupů se při nápravě těchto poruch snažila využívat i metody alternativní.

Otevřít více

Své pracovní a manažerské dovednosti následně rozšířila při několikaletém působení v soukromém sektoru, kde se nadále věnovala oblasti vzdělávání. Jazykové znalosti posílila dlouhodobějším pobytem v Austrálii. Poté se vrátila zpět ke svému oblíbenému povolání. Nyní se těší na své působení ve Wonderland Academy, kde chce uplatnit a rozšiřovat své bohaté zkušenosti při vzdělávání a výchově dětí.

Ve volném čase se zajímá o oblast floristiky a pěstování rostlin, preferuje zdravý životní styl, cestování, přátelské vztahy a celoživotní vzdělávání.

Adéla Vardžáková
třídní učitelka 1. B

Adéla studovala na Střední pedagogické škole v Krnově, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Díky tomuto studiu ovládá hru na několik hudebních nástrojů. Později vystudovala Učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Učitelskou kariéru začínala v mateřských školách a později na základní škole. Naposledy působila v soukromé mezinárodní mateřské škole, kde se věnovala práci s předškoláky. Absolvovala různé vzdělávací, sportovní i umělecké kurzy. Během své praxe se setkala s metodou Hejného a programem Začít spolu. V současné chvíli je českou učitelkou a vychovatelkou sedmileté dívky na Floridě.

Otevřít více

Práce učitelky ji velmi baví a naplňuje. Chce být dětem parťákem a zároveň vzorem. Zastává názor, že klíčovou dovedností učitele je vidět na svých žácích především to dobré.

Ve volném čase se věnuje sportu, cestování, psychologii, přírodě, tanci a hudbě.

Linda Samková
třídní učitelka 2. B

Linda Samková vystudovala Pedagogickou fakultu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Poté si rozšířila vzdělání na Fakultě řízení a informační technologie na VŠ pedagogické v oboru Finančního managementu.

Touhu po práci s dětmi naplňovala od svých studií na střední škole, kdy pomáhala vést přírodovědné kroužky na základních školách. Učitelskou dráhu začala tříletým působením v První soukromé ZŠ v Hradci Králové. Následně pracovala na základních školách v Praze 10 a Praze 4. Své učitelské dovednosti prověřila i při působení na střední odborné škole. Po několikaleté pauze, kterou vyplnila prací v soukromém sektoru, se v roce 2019 vrátila ke svému původnímu povolání. Pracovala jako asistentka pedagoga v MŠ Wonderland, kde se starala o chlapce s vývojovou dysfázií. Současně se věnovala vzdělávání předškolních dětí třídy Unicorns.

Prohlubuje si své vzdělání, absolvovala kurz pro asistenty pedagoga, účastní se seminářů zaměřených na výuku matematiky profesora Hejného.

Volný čas ráda tráví aktivně v přírodě se svou rodinou, občas i pasivně doma s dobrou knihou.

Irena Havlíčková
třídní učitelka 3. A, učitelka němčiny

Irena Havlíčková vystudovala Učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací na německý jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolvovala jazykové a didaktické kurzy na univerzitách v Saarbrückenu, Lipsku a Českých Budějovicích. V Německu dále působila jako lektorka letního jazykového kempu, asistentka ve výuce českého jazyka pro cizince a au-pair. Dětem se věnuje od svých šestnácti let. Při studiu pracovala jako produkční a koordinátorka dětských akcí, choreografka a lektorka tanečních kurzů pro děti a mládež a vedoucí letních táborů pro děti již od dvou let.

Otevřít více

Třída pro ni představuje přátelské a podnětné prostředí, kde se děti nebojí chyb, učí se s chutí a s ohledem na své možnosti a potřeby. Ve výuce často využívá činnostní učení, metody kritického myšlení a prvky programu Step by Step, matematiku vyučuje Hejného metodou. V letech 2018 a 2019 se zapojila do projektu Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem.

Od šesti let tančí, ve svém volném čase ráda cestuje, čte, kreslí, jezdí na bruslích a lyžích.

Zuzana Faldýnová
třídní učitelka 3. B

Zuzana Faldýnová vystudovala UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou výchovu. Po státní zkoušce odjela do Anglie, kde jeden semestr studovala na St. Austel college.

Několik let působila na základní škole v Mníšku pod Brdy, kde jí prošly pod rukama dvě třídy prvňáčků, které vedla dále do vyšších ročníků. Z toho 3 roky učila v programu Začít spolu. Absolvovala kurzy a školení na DYSCENTRU /grafomotorika, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, Maxík, Metoda dobrého startu/. Ráda zařazuje do výuky projekty nebo centra aktivit, preferuje slovní hodnocení.

Vede letní tábory. Relaxuje při běhání, józe nebo vaření.

Jana Šperlová
třídní učitelka 4. A

Jana Šperlová vystudovala střední pedagogickou školu v Mostě a v této chvíli si doplňuje vysokoškolské vzdělání – letos na podzim obhajuje bakalářský titul na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity. Na pozici učitelky 1. stupně pracovala 16 let, z toho 3 roky v bilingvní škole Angel a jeden rok v mezinárodním prostředí Park Lane international school. Během své praxe se setkala s moderními výukovými metodami a v rámci dalšího vzdělávání absolvovala řadu metodických kurzů. Mezi nimi např. intenzivní výcvik v metodě prof. Hejného (matematika), letní školy programu Začít spolu, kurzy rozvoje čtenářských dovedností, integrace žáků a mnoho dalších.

Daniela Růžičková
třídní učitelka 4. B

Daniela Růžičková vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze se specializací na hudební výchovu. Má absolutorium 1. cyklu ze ZUŠ z oboru hra na klavír. Během studií vytvářela animační programy pro děti v nejrůznějších přímořských letoviscích (Ibiza, Mallorka, Kos). Pět let učila na dvojjazyčné soukromé škole, kde mimo své třídy vedla i hudebně-divadelní kroužek či pořádala talentové soutěže.

Otevřít více

Účastnila se řady kurzů Hejného matematiky, kterou v praxi využívá. Je oprávněna k výuce písma Comenia Script, genetické metody čtení i Čtení s porozuměním. Má kurz pro učitele a asistenty a dvouletou zkušenost s inkluzí žáka s handicapem. Je instruktorkou lyžování. Absolvovala Coveyho program Sedm návyků skutečně efektivních lidí pro pedagogické pracovníky. Dva roky spolupracovala na tvorbě příručky 12 ověřených metod kolegiální spolupráce. Za zajímavou pedagogickou zkušenost považuje živé vysílání v pořadu UčíTelka.

Ve volném čase zpívá v pěveckém sboru Sirény. Věnuje se moderování nejrůznějších společenských akcí. Ráda lyžuje, čte, cvičí jógu nebo cestuje. Její zatím nejdobrodružnější cestou byl měsíc strávený v Indonésii.

Petr Bendl
třídní učitel 5. A

Petr Bendl vystudoval učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na tělesnou výchovu. Má za sebou šestileté působení v dvojjazyčné montessori škole, kde tandemově vedl nejprve třídu prvního trojročí a později také starší děti. Absolvoval řadu kurzů, je držitelem průkazu zdravotníka, certifikovaným trenérem plavání či instruktorem snowboardingu. Již od studií je nadšencem pro Hejného metodu v matematice, po léta také pomáhá dětem na konci prvního stupně s přechodem na gymnázium či vyšší stupeň škol.

Otevřít více

Za svůj důležitý úkol považuje pěstování příjemného a bezpečného klimatu třídy, kde děti spolupracují a mají možnost v rámci svých možností posouvat vlastní limity. Do takové třídy se pak vždy rády vracejí. Roli učitele pak chápe spíše jako roli průvodce, motivátora a rádce, který pomůže žákovi objevovat a poznávat.

Ve volném čase se věnuje cestování, má rád hory v létě i v zimě a baví ho šachy, hlavolamy a všemožné deskové hry.

Zuzana Piškulová
třídní učitelka 5. B

Zuzana Piškulová je původem z jižní Moravy. Na Universitě Palackého letos absolvovala obor Učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogika. Pochází z učitelské rodiny, která formovala její motivaci ke studiu a setrvání v profesi i po vysoké škole.

Pozitivní vztah k dětem získala během celoroční činnosti dětského oddílu, kde působila jako oddílová vedoucí a vedla děti k hodnotám skautingu a woodcraftu. S nimi už 10 let jezdí na letní tábory, na které vždy padne většina prázdnin. Během roku dále Zuzana jezdí s dětmi na víkendy (též jako zdravotnice), na školy v přírodě a vede pěvecký kroužek.

Další pedagogické zkušenosti má z doučování češtiny a z praxe asistentky pedagoga. Ačkoli je speciální pedagogika Zuzanin vedlejší obor, rozvinulo u ní studium empatii k individuálním potřebám každého člověka. Zuzana prošla také „školou života“, když se podílela na výchově svých tří bratrů – sama říká, že díky tomu je „zvyklá na všechno“.

Nicholas Jared Neild
Head of English, učitel 2. stupně, M, Fy, Bi, ICT

Nick Neild dokončil v roce 2009 Kalifornskou universitu v San Diegu (UCSD) se zaměřením na mikrobiologii. Během studia pracoval osm let jako vědec v oboru biotechnologie v San Diegu. V roce 2012 se zde stal manažerem komunity mladých praktikantů, kterou založil se svou budoucí ženou, jež pochází z České republiky. Pracoval také jako wellness trenér a rehabilitační pracovník a pomáhal postiženým lidem při učení základních schopností a jejich zařazování do běžného života.

Učitelské kariéře se začal věnovat v roce 2015. Pomáhal dospělým propuštěným vězňům s výukou základních oborů (matematika, vědy, angličtina), aby prošli závěrečnými testy střední školy. V roce 2018 se s rodinou přestěhoval do České republiky a začal učit angličtinu, biologii, chemii, tělesnou výchovu, výuku o zdraví a španělštinu od první do deváté třídy na základní škole Be Open s.r.o. Snaží se vždy efektivně pomáhat studentům, aby dokázali správně komunikovat a byli lépe připraveni pro náš měnící se svět, schopni uvažovat v souvislostech a porozumět kulturním rozdílům. Otevřít více

Nick rád medituje, táboří, chodí na túry, jezdí na kole či snowboardu, zahradničí, hraje deskové hry a tráví čas se svou rodinou. Je nadšený, že může být členem Wonderland týmu a pracovat společně s ostatními na zajištění inspirativního prostředí pro žáky.

Adrienne Eberhart
učitelka angličtiny

Adrienne Eberhart se narodila ve Washingtonu, D.C. Studovala na univerzitě George Masona, kde získala bakalářský titul z mezinárodních vztahů a biologie. Již během studentských let aktivně pracovala s dětmi, bohaté zkušenosti získala jako učitelka dětí předškolního věku, učitelka na základní škole a lektorka TEFL.

Po absolvování univerzity začala cestovat po Evropě a uvědomila si, jak moc by chtěla, aby se tento kontinent stal jejím domovem. Ze všech míst jí nejvíce učarovala Praha, kde se nakonec usadila. Nyní je to již 13 let. Absolvovala kurz TEFL, aby mohla pomáhat dětem s učením cizího jazyka. Uvědomuje si, že pokud se žáci v cizím jazyce zlepšují, přispívá to k posílení jejich zdravého sebevědomí.

Ve volném čase si Adrienne užívá především uměleckých a tvůrčích aktivit, vaření, čtení, hraní volejbalu, cyklistiky nebo společně se svým psem objevování české krajiny a lesů.

Erica Yamane
učitelka angličtiny

Erica Yamane vyrostla v hornaté krajině Západní Virginie ve Spojených státech. Po získání bakalářského titulu v oborech umění a japonská studia se přestěhovala do Japonska, kde zahájila výuku angličtiny. Šest let učila na anglické škole děti všech věkových kategorií. Kromě přímé pedagogické činnosti se podílela na plánování rozličných školních akcí, organizování zkoušek a seminářů či školení učitelů.

Otevřít více

Od roku 2013 se stala učitelkou angličtiny na základní škole v japonské Hirošimě. Získala zde také certifikát TEFL. V roce 2017 odešla do Irska, kde mimo jiné obdržela v Dublinu certifikát CELT. V roce 2018 se přestěhovala do Prahy. I v České republice pokračuje v učitelské práci. Působila na základní škole Compass, kde vyučovala angličtinu a matematiku a také se věnovala přípravě žáků na Cambridge zkoušky.

Ve Wonderlandu by ráda u svých žáků podpořila přirozenou zvídavost, postupně obohacovala jejich vědomosti a posílila jejich potenciál tak, aby se z dětí stávali zodpovědní a nezávislí dospělí, kteří dokáží přirozeně komunikovat i v cizím jazyce.

Ve volném čase Erica ráda běhá, objevuje nová místa a fotografuje. Baví ji experimentovat v kuchyni a zkoušet nové zajímavé recepty na sladká i slaná jídla.

Breanna Kato
učitelka angličtiny

Breanna Kato se narodila v Kanadě, na západním pobřeží u Vancouveru. V roce 2015 absolvovala univerzitu Simona Frasera a získala bakalářský titul v oboru kriminologie a sociologie. Krátce po ukončení studia se přestěhovala do České republiky, kde získala certifikát TEFL od The Language House. Působila jako lektorka angličtiny na různých jazykových školách a dva roky pracovala jako učitelka na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů. V roce 2016 se Breanna přestěhovala z Prahy do Jižní Koreje, aby získala nové životní zkušenosti při výuce a práci s mladými žáky. Rovněž si užívala a poznávala korejskou kulturu, jídlo či tradiční korejské oděvy.

Po návratu do Prahy je Breanna ráda, že je součástí Wonderland kolektivu, a těší se, že bude dětem pomáhat učit se angličtinu a vyrůstat s ní.

Christopher Tricsli
učitel angličtiny

Christopher Tricsli je učitel angličtiny původem z Derby, malého města uprostřed Anglie, kde prožil celé své dětství. Titulu dosáhl ve Walesu, kde vystudovat geografii na Swansea univerzitě. První pracovní zkušenosti nabyl jako zaměstnanec banky. V roce 2014 se přestěhoval do Prahy, kde žije již déle než 5 let. Získal zde osvědčení k vyučování TEFL (v roce 2014) a DELTA (v roce 2019). Než začal pracovat pro základní školu Wonderland Academy, učil angličtinu v Caledonian Language School a působil také na Gymnáziu Na Zatlance, kde vyučoval historii a anglickou literaturu.

Ve svém volném čase hraje rád fotbal, tenis a na kytaru. Vzdělává se v oblasti české kultury, cestuje po zemi a zkouší se učit český jazyk. Kromě Prahy jsou jeho oblíbenými místy Olomouc a Šumava. Chris je pevně přesvědčen, že komunikace je klíčem ke zlepšování jazykových dovedností, a proto se snaží, aby jeho hodiny byly pro studenty co nejvíce komunikativní a zajímavé.

Haya Suleiman
učitelka angličtiny

Haya Suleiman se narodila a vyrostla v Jordánsku. Pomohla založit americký koutek na své univerzitě a stala se dobrovolnicí v několika mezinárodních organizacích. Získala titul bakaláře v oblasti archeologie.

Čtyři roky pracovala jako učitelka angličtiny dětí a teenagerů, vyučovala gramatiku i konverzační dovednosti. Poté se přestěhovala do Prahy, aby mohla studovat obor environmentální inženýrství na Přírodovědecké fakultě a získala zde také certifikát IELTS z anglického jazyka.

Haya je vášnivá fotografka, má ráda čtení a hudbu, ale zajímá se také o vědu. Relaxuje při turistice, ráda tráví svůj volný čas v přírodě. Miluje práci s dětmi. Snaží se jim dodávat sílu, aby překročily hranice svých možností. Učitelskou práci ve Wonderland Academy považuje za nejlepší možnost, jak to udělat.

Kate KingDavis
učitelka angličtiny

Kalli Savage
učitelka angličtiny

Kalli pochází z jižní Anglie, kde vystudovala preprimární pedagogiku a získala akademický titul. Nadto studuje dálkově psychologii a kriminalistiku na britské univerzitě. Žila v Americe i Evropě a před třemi lety se přestěhovala do Prahy.

V Čechách Kalli získala kvalifikaci pro výuku angličtiny jako cizího jazyka TEFL a rovněž certifikát se zaměřením na vyučovací metody pro vzdělávání malých dětí. Má praxi v předškolních zařízeních a základních školách a zkušenosti s dětmi se speciálními potřebami.

Kalli ráda cestuje a poslouchá hudbu, a když netráví čas s dětmi, hraje na kytaru, tancuje a věnuje se horolezectví.

Markéta Malinová
učitelka španělštiny

Markéta Malinová vystudovala bilingvní česko-španělské gymnázium v Olomouci a magisterské studium Hispanistiky na FF UK v Praze. Dvoje letní prázdniny strávila ve Španělsku jako Au pair a vedle studia se dětem věnovala i nadále věnuje jako pedagog volného času a trenér zejména v oblasti sportu. Výuka španělštiny ve Wonderland Academy tak spojuje zvolený obor a práci s dětmi, což je kombinace, která ji naplňuje.

Sport (především basketbal) tvoří i velkou část jejího volného času, kromě trénování dětí sama ještě aktivně hraje.

Eva Muñoz
učitelka španělštiny

Eva Muñoz se narodila v Madridu. Po ukončení studia získala certifikát COU se specializací na umění a literaturu. Během této doby také začala chodit na hodiny herectví a zpěvu.

Pokračovala ve studiu, aby se stala učitelkou španělštiny. Po většinu svého pracovního života kombinovala své umělecké a pedagogické zkušenosti. Jako herečka získávala role v divadlech po celém Španělsku. Kromě toho se objevila v řadě televizních seriálů a reklam. Zároveň se věnovala pedagogické kariéře v jazykových školách a dětských táborech v Madridu, Londýně a Praze. Eva miluje interakci s dětmi a ráda s nimi tráví čas. Učí velmi zábavnou formou a snaží se předávat nejen jazykové, ale i kulturní znalosti. Snaží se udržet dětskou zvídavost, otevřenost a radost.

Po přestěhování do Prahy před třemi lety si Eva město okamžitě zamilovala. Pokračovala v hraní a zpěvu a spojila se s kytaristou, aby společně vystupovali. Hudba zůstává důležitou součástí jejího života. Miluje také zvířata, zejména psy.

Heiko Schwarzer
učitel němčiny

Heiko je rodilý Němec, pochází ze severoněmeckého Bremerhavenu. Jako mladík spojil silnou vůli, odhodlání a talent pro sport a ve 14 letech se přestěhoval do Brém, kde začal budovat squashovou sportovní kariéru. Vyučil se mechanikem v Mercedes Benz, poté strávil jeden rok v armádním sportovním centru pro elitní sportovce a posléze se stal součástí německého národního squashového týmu. Svá další studia zaměřil na oblasti účetnictví či vedení týmu, kde mimo jiné posiloval své organizační dovednosti.

Otevřít více

Po 20 letech tvrdého tréninku získal Heiko titul evropského mistra v kategorii M35 +, který patří k vrcholům v jeho squashové kariéře. Tento šampionát mu také změnil život, protože zde potkal svou budoucí manželku a rozhodl se opustit Německo a přestěhovat do Prahy. Kromě svého působení na pozici učitele němčiny ve Wonderland Academy trénuje juniory i starší hráče, z nichž někteří jsou součástí českého squashového národního týmu.

Heiko je známý pro svůj jemný humor, vždy dobrou náladu a přátelskou povahu. Tvrdě pracuje, ale zároveň se baví tím, co dělá. Ve věku 38 let se začal učit česky. Protože jsou tyto dva jazyky zcela odlišné, má plné porozumění pro každého, kdo bojuje, padá, ale znovu vstává a bojuje. Chápe důležitost pozitivní motivace a je připraven ji nabídnout všem svým studentům.

Veronika Šetková
asistentka pedagoga

Veronika Šetková je rodačka z Děčína. V Praze, kde žije od roku 2015, dostudovala obor Arts management na Vysoké škole ekonomické a rozhodla se zde usadit už natrvalo. Práce s dětmi ji provází od střední školy, ať už se jednalo o organizování školních akcí pro nižší stupně gymnázia, doučování angličtiny a němčiny nebo účast na letních táborech a dětských dnech.

Má ráda hudbu, vážnou i populární, divadlo, výtvarné umění, cestování a jazyky. V současné době se ve volných chvílích učí polsky a hrát na ukulele.

Michaela Strnadová
asistentka pedagoga

Michaela Strnadová pochází z Prahy. Vystudovala střední odbornou školu pedagogickou, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Rozličné aktivity s dětmi vykonávala již během studia. Působila například jako lektorka v dětské skupině, doučovala anglický jazyk či pracovala jako trenérka dětí ve sportovní přípravce.

Mezi její záliby patří hudba, zvláště hra na klavír a zpěv. Ve volném čase se věnuje různým sportovním aktivitám, výletům do přírody a četbě.

Jakub Čebiš
učitel 2. stupně, M, Fy

Jakub Čebiš pochází z Ostravy, kde také vystudoval geologii. Spektrum jeho zájmů však bylo vždy široké, proto se vzdělával také na strojní fakultě ČVUT, navštěvoval statistiku na VŠE či materiálové inženýrství na VŠB. Pedagogický kurz si dodělal až později, když si uvědomil, že vzdělávání je jeho pravým posláním. Provází ho prakticky celým životem, ať už ve formě soukromého doučování, vedení přípravných kurzů či pedagogické práce na státních i soukromých školách. Jeho mnohaletá praxe ve výuce fyziky, ekonomie, informatiky, angličtiny, ale zejména matematiky ho naučila, jak dětem přiblížit svět logiky, čísel či pokusů a jak je vtáhnout do děje, aby je látka bavila a zároveň si z hodin něco odnesly.

Otevřít více

Má rád citát Karla Čapka: „Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“ Nejvíc ho vždy potěší, když může sledovat úspěchy svých žáků, a hlavně překonávání bariér mezi dětmi a mnohdy démonizovaným světem matematiky. Ve volném čase rád chodí na procházky se svým psem, jezdí na kole nebo se věnuje deskovým hrám. Miluje četbu, ale rád i sám píše. Vyzkoušel si zplodit divadelní hru, sbírku pohádek, reklamní texty a všelijaké další literární útvary dle požadavků svého okolí. Nedá dopustit ani na své violoncello, které se však během let stalo spíše jen designovým doplňkem jeho bytu.

Marek Lansdorf
třídní učitel 6. A, Bi

Marek Lansdorf vystudoval Pedagogickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze se specializací biologie a výchova ke zdraví. Během studia si uvědomil, že je velmi potřebné mít možnost více pomáhat žákům, kteří mohou mít potíže ve vztahu ke vzdělávání, a proto se rozhodl ke studiu speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii na téže fakultě.

Během studií získal zkušenosti s tvorbou a aplikací preventivních programů pro základní a střední školy. Největší praxi ve vyučování biologie a výchovy ke zdraví dosáhl na Střední zdravotnické škole v Praze, znalosti ze studia logopedie uplatnil na pražské Základní škole logopedické. Otevřít více

Biologii s radostí vyučuje v přírodě a rád v dětech probouzí zvídavost. Velmi důležitá je pro něj zpětná vazba od žáků. Díky ní může výuku dále lépe směřovat. Tvrdí, že základním kamenem ve vyučování je bezpečné prostředí ve třídě.

Ve volném čase hodně cestuje, nejen po Čechách, a poznává přírodní krásy. Je zastáncem zdravého způsobu života, rád jezdí na kolečkových bruslích, čte a poznává kulturu a umění.

Lýdia Timková
učitelka 2. stupně, Ge, TV

Lýdia Timková pochází ze Slovenska. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde získala magisterský titul v oboru geografie a tělesná výchova. Už během studia ji naplňovala práce s dětmi, proto se věnovala vedení odpoledních sportovních kroužků na základních školách a zároveň působila jako trenérka karate.

Po dokončení školy odjela do USA a Kanady, kde dva roky pracovala jako au pair. Díky pobytu v cizích zemích s odlišnou kulturou nabyla kromě znalosti jazyka i řadu nových poznatků a zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání, což změnilo její pohled na svět jako takový. Vyzkoušela si i práci sportovního animátora v Řecku a absolvovala měsíční treking v Nepálu pod Mt. Everestem.

Její toulavé boty si ale opět našly cestu zpět do České republiky. Zvítězila touha učit. Těší se, že ve Wonderland Academy obohatí nejen svými zkušenostmi z cest výuku zeměpisu na 2. stupni.

Olga Doubravová
učitelka 2. stupně, D, vychovatelka školní družiny

Olga Doubravová vystudovala bohemistiku a učitelství českého jazyka, literatury a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Také studovala základy psychologie a žurnalistiku, a to do narození první dcery.

Počáteční pracovní zkušenosti získala na Základní škole Věry Čáslavské se zaměřením na rozšířenou výuku tělesné výchovy a sportu. Poté přešla do oblasti žurnalistiky, kde se postupně vypracovala do šéfredaktorské pozice. Přispívala do různých deníků, týdeníků a měsíčníků, pořádala tiskové konference, připravovala PR projekty, působila jako tisková mluvčí Prahy 6, věnovala se aukční práci v galerii moderního umění. Životní cesta ji na čas zavedla i mimo Prahu, podlehla fenoménu farmářských trhů a věnovala se práci se dřevem. Nedílnou součástí tohoto podnikání se stalo i studium homeopatie a poradenství aromaterapie. Otevřít více

Přesto soustavně sledovala vývoj školství a k praktickému návratu do této oblasti ji přimělo narození vnučky. Zájem o vzdělávací systém vedl přes školu Montessori Mozaiku, poté nastoupila do týmu Wonderland Academy.

Preferuje laskavý přístup k dětem a zpětnou vazbu. Vyznává soustavnou individuální péči, kterou je nezbytné vtěsnat do střípků času mezi zájmovými kroužky. Zdůrazňuje nezpochybňování pocitů dítěte a posilování důvěry ve vlastní schopnosti a vlastní názor. Její motto zní: Jen opakovaný úspěch pomáhá přijmout a překonat neúspěch.

Kateřina Hrubá
vedoucí odpoledních aktivit

Kateřina se narodila v Praze, kde také získala inženýrský titul z oblasti evropské diplomacie. Během studií absolvovala dva výměnné pobyty v zahraničí, kdy navštívila Kypr a Mexiko a zdokonalila si svou úroveň angličtiny a španělštiny. Během ročního studia v Mexico City získala stáž na ambasádě České republiky, díky níž se zúčastnila několika oficiálních recepcí a událostí.

Otevřít více

Zkušenost z pedagogického prostředí získala v době, kdy pracovala jako asistentka učitele v mateřské škole a měla na starosti převážně děti mluvící cizím jazykem.

Ve svém volnu je velmi aktivní, hraje závodně volejbal a běhá. Ráda cestuje, poznává nové kultury a jejich chutě, tradice a zvyky.

Nikola Žamberská
vychovatelka školní družiny

Nikola Žamberská pochází z Českých Budějovic. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity se zaměřením na přírodovědu a historii pro druhý stupeň základních škol. Studium musela kvůli nemoci přerušit. Nyní dálkově studuje teologickou fakultu v Českých Budějovicích.
Nikola vždy věděla, že práce s dětmi je oblast, která ji baví a naplňuje. Od 15 let jezdila mimo jiné jako vedoucí na dětské tábory, po přerušení vysoké školy začala pracovat v soukromé mateřské školce. Později nastoupila na základní školu v Českých Budějovicích, kde působila dva roky jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga. Vedla též tvořivé odpolední kroužky a aktivity.

Otevřít více

Dětem vždy dává celé své srdce. Při práci s kolektivem upřednostňuje laskavé zacházení a slušné chování. Snaží se budovat přátelské vztahy. Učí děti pravidlo: “Nechovej se k lidem tak, jak bys nechtěl, aby se lidé chovali k tobě.”

Doufá, že získané zkušenosti jak ze školy, tak i z praxe využije ke zlepšení chodu školní družiny ve Wonderland Academy.

Aneta Rolcová
vychovatelka školní družiny

Aneta Rolcová se narodila v Praze a vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského. Velkou životní zkušeností pro ni byl pobyt v kanadském Torontu, kde pracovala v reklamní agentuře a měla i možnost si v jedné televizní reklamě zahrát. Po návratu z Kanady pracovala 7 let na mezinárodních základních školách v Praze, kde se věnovala výuce češtiny pro cizince a zároveň působila jako asistentka učitele. Zkušenost má i s organizováním narozeninových oslav a firemní výukou jazyků.

Její největší vášní jsou kreativní činnosti, zejména malba a výroba šperků z přírodních kamenů a v neposlední řadě pejsek, s kterým chodí každý den na dlouhé procházky lesem.

Volný čas ráda tráví cestováním, poznáváním nových kultur a lidí.

Karolína Kocourková
vychovatelka školní družiny

Karolína Kocourková pochází z Orlických hor. Po ukončení gymnázia v Žamberku se rozhodla nastoupit na Univerzitu v Hradci Králové, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po dvou letech studium přerušila a zahájila studium speciální pedagogiky na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Práce s dětmi ji naplňuje již od patnácti let. V rámci brigád pracovala jako animátorka, plavčice, lektorka volnočasových aktivit pro děti a v neposlední řadě jako vedoucí na dětských táborech. Ve volném čase doučuje žáky se specifickými potřebami.

Ke svým koníčkům řadí zejména kreativní tvorbu a sport.

Martina Šťastná
koordinátorka školních akcí a vedoucí pohybových aktivit

Martina Šťastná vystudovala sportovní gymnázium Ludvíka Daňka v Brně a poté obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dvanáct let byla reprezentantkou ČR v moderní gymnastice, nyní je v tomto sportovním odvětví trenérkou 2. třídy a dodělává si trenéra 1. třídy na FTVS v Praze. Děti trénuje již deset let. Dále tancuje v muzikálech v divadlech Hybernia a Broadway, ale také například v černém divadle Black Light Image Theatre, kde hraje i pantomimu.

Má ráda sport, tanec, hudbu, kreativitu, zvířata a cestování. Šest let hrála na klavír. Veškeré své zkušenosti se snaží předávat, jak nejlépe umí.

Jan Kubín
lektor hudby

Jan Kubín je klavírista, saxofonista, kytarista a hudební skladatel. Je studentem konzervatoře Jana Deyla. Vyučoval klavír a kytaru na Scio škole v Dejvicích a také na škole Beehive.

Rád předává své znalosti a zkušenosti dále a rozvíjí mladé i starší hudební talenty. Ve Wonderland Academy bude vést v rámci odpoledních kroužků lekce piana a kytary.

Hudba je jeho prací i koníčkem. V současné době mimo jiné koncertuje s mnoha kapelami, jmenujme například kapely Lady Praga či Prague Buskmen.

Lukáš Pařík
lektor hudby

Lukáš Pařík je zpěvák, hudební skladatel a muzikálový herec. Má vystudovaný zpěv na Mezinárodní konzervatoři a dokončuje studium kompozice filmové a popové hudby na Pražské konzervatoři. Je autorem mnoha písní a rockového fantasy muzikálu Králové Avalonu hraného v pražském divadle Hybernia v sezóně 2015/2016.

Učení se věnuje už od svých 16 let a od roku 2017 organizuje veřejná vystoupení studentů.

K jeho hlavním zásadám patří snaha o rozvíjení dětské kreativity a představivosti. Ve Wonderland Academy je lektorem zpěvu, piana a kytary.

Marita Širmer Martirosyan
HR asistentka a asistentka kanceláře

Marita Širmer Martirosyan momentálně studuje poslední ročník magisterského studia na Pedagogické fakultě v Ostravě. Získala již bakalářský titul z učitelství výchovy k občanství a výchovy ke zdraví na druhém stupni, ale věnuje se i mladším dětem na prvním stupni.

Dva roky pracovala jako asistentka pedagoga a učila na druhém stupni výchovu k občanství. Rok působila ve školní družině, kde získávala cenné zkušenosti v oblasti volnočasových aktivit.

Ve Wonderland Academy bude vykonávat práci volnočasového pedagoga, HR asistentky a pomůže s administrativou jako asistentka kanceláře.

Gabriela Urbášková
školní psycholog

Gabriela absolvovala magisterské studium na Institutu psychologie, psychiatrie a neurověd na King's College London v roce 2016. V současné době pracuje v psychoterapeutické poradně jak se studenty, tak s dospělými. Aktuálně je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v logoterapii, zároveň pravidelně navštěvuje supervizní setkání. Má za sebou řadu školení včetně kurzu krizové intervence, Mindfulness, práce se závislostmi nebo práce s lidmi v riziku sebevraždy.

Otevřít více

Během studií absolvovala řadu stáží v psychiatrické nemocnici South London & Maudsley, např. v rámci programu Mindfulness Based Cognitive Therapy nebo v rámci služby IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). V rámci jedné stáže se také inspirovala konceptem Wheel of Wellbeing, který byl zaměřený na podporu duševního zdraví studentů a pomáhajících profesí, který přinesla spolu s kamarádkou v roce 2017 přes O2 SmartUp do českého prostředí. V době bakalářského studia psychologie na Univesity of New York in Prague absolvovala několik stáží, včetně roční stáže v mateřské škole Pink Crocodile, kde pracovala s dětmi s kombinovaným postižením. Její bakalářská práce rozpracovávala téma syndromu vyhoření mezi učiteli mateřských škol.

Gabriela má za sebou i řadu jiných pracovních zkušeností. Působila ve firmě Škoda Auto, kde navrhovala a rozvíjela strategie pro zvládání stresu, jako výzkumná pracovnice v Národním ústavu duševního zdraví nebo jako manažerka péče o lidi na ČVUT. Současně pracovala jako externí lektorka pro Českou cestu, kde se podílela na tvorbě teambuildingových akcí. Během studií působila jako au-pair nebo organizátorka aktivit na britské letní škole.

Gabriela sbírá inspiraci skrze poznávání nových lidí, objevování českých lesů, běh, cvičení všímavosti nebo jógy.

Alena Kozlerová
speciální pedagog

Alena Kozlerová vystudovala speciální pedagogiku na UJAK v Praze. Devět let pracovala s dětmi s poruchami chování v diagnostickém ústavě. V současné době působí jako speciální pedagog školního poradenského pracoviště na základní škole. Absolvovala mnohé kurzy, mimo jiné se seznámila s programem Kupoz (program na rozvoj pozornosti pro děti od 8 do 12 let), či stimulačním programem Maxík (program pro předškoláky a žáky s odloženou školní docházkou).

Otevřít více

Má ukončený výcvik rodinného poradce vedený Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, tudíž nabízí rodičům intervenci v oblasti rodinného poradenství. Zajišťuje též etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování dětí, krizovou intervenci a podporu žáků s poruchami osobnosti, rodičům pak poradenství v oblasti prevence školní neúspěšnosti a reedukaci specifických poruch učení a chování. Spolupracuje s ostatními pracovníky poradenské služby a všemi pedagogickými pracovníky.

Ve volném čase ráda čte a pracuje s dětmi při různých mimoškolních aktivitách. Miluje Itálii :-).

Zina Ayoubová
asistentka kanceláře

Zina Ayoubová vystudovala orientalistiku na ruské státní Petrohradské univerzitě (SPbU) a získala titul PhDr. na UK v Praze v oboru arabský jazyk a literatura.

Po ukončení studií na VŠ se věnovala žurnalistice se zaměřením na politiku zemí Blízkého východu, zahraničnímu obchodu, výuce arabštiny, ruštiny a češtiny, dlouhá léta působila na arabských diplomatických misích v Praze jako tlumočnice-překladatelka arabštiny.

Otevřít více

Ve volném čase se zájmově věnuje tanci a sportu, včetně vysokohorské turistiky a cyklistiky. Miluje jazz a swing, nejraději pobývá s rodinou v přírodě mimo město, kde tráví čas se svými zvířecími kamarády, které chová.

Těší se na to, jak ve Wonderland Academy využije své jazykové dovednosti a též znalost a osobní zkušenosti s mentalitou různých národů světa.

Lucie Chladilová
hospodářka

Lucie Chladilová vystudovala střední zemědělskou školu ve Vyškově a po jejím ukončení se zaměřila na práci v administrativě. Pracovala například jako asistentka předsedy představenstva STROJEXPORTa.s. Má velmi kladný vztah k dětem a sama je maminkou tří dětí. Ve svém volném čase se věnuje rodině, chodí do přírody a příležitostně sportuje.

Marta Mikulecká
účetní

Marta Mikulecká vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a získala inženýrský titul v oboru Národní hospodářství. Již během studií vyrážela „na zkušenou“ do zahraničí. Jeden rok například strávila v Londýně a několik měsíců měla možnost pobývat na Long Islandu v New Yorku.

Po ukončení studií na VŠE se rozhodla zaměřit na oblast účetnictví a daňové problematiky. Pracovala v zahraniční společnosti na pozici účetní /mzdová účetní a poté nastoupila jako hlavní ekonom do organizace zaměřené na poskytování zdravotních služeb.

Je ráda, že může být nyní součástí Wonderland týmu a pomoci škole v oblasti ekonomie a účetnictví.

Petr Vodenka
školník a řidič

Petr je velmi důležitou součástí Wonderland Academy týmu. Vždy ho bavila práce se dřevem. Po absolvování oboru truhlář se tomuto řemeslu intenzivně věnoval a také předával své zkušenosti dál mladým lidem jako mistr odborného výcviku. Nyní se rozhodl, že využije svou zručnost a pomůže naší škole se všemi technickými trablemi.

Je otcem dvou dětí, se kterými tráví svůj téměř veškerý volný čas. Pokud mu přece jen nějaký zbyde, hraje na různé hudební nástroje. Nejvíce miluje kytaru, banjo, harmoniku a nově se učí hrát na housle.

Jiří Plíva
řidič

Jiří Plíva zastává ve Wonderland Academy pozici řidiče školního mikrobusu. Svým pozitivním a přátelským přístupem dětem obohacuje všední den.

Vždy velmi rád sportoval. Mnoho let se věnoval judu, kde dosáhl na 3. dan. Jeho největší zálibou je však sběratelství a oprava starožitných hodin.

Josef Račák
řidič

Josef Račák vystudoval střední zemědělskou školu, díky které posílil v mnoha oblastech svou manuální zručnost. Má za sebou řadu zajímavých pracovních zkušeností. Mimo jiné působil v Mlékárně Kunín na pozici manažera pro oddělení distribuce mléka do škol. Díky tomu také lépe poznal školní prostředí a rozhodl se zde uplatnit své dlouholeté řidičské zkušenosti.

Je pro Wonderland tým skvělou posilou při ranním svozu a odpoledním rozvozu dětí. Oceňuje především celkovou klidnou atmosféru, která ve škole panuje.

Má rád přírodu, ve které se snaží trávit co nejvíce svého volného času, a zajímá ho vše kolem aut.