Náš tým

Pavla Hajian
zřizovatelka ZŠ Wonderland Academy

Pavla Hajian má zkušenosti jako ředitelka a majitelka mateřské školky v Londýně, District Ealing. Dlouhodobě působila v mezinárodních jazykových školách a školkách. Je zřizovatelkou a ředitelkou mateřské školy Wonderland a zřizovatelkou základní jazykové školy Wonderland Academy. Je matkou pěti dětí. Otevřít více

Vlastní certifikát DPP (Diploma in Pre-school Practice) a absolvovala universitní kurz NVQ Level 3. Absolvovala všechny stupně Montessori vzdělávání. Absolvovala akreditovaný kurz Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV): kvalifikační kurz pro ředitele škol. Vystudovala specializační studium Enviromentální výchovy a získala titul Enviromentálního koordinátora škol. Je velkým fanouškem metody Step By Step.

Ředitelka je sama intenzivně zapojena do každodenního výukového programu a osobně dohlíží na dodržování veškerých předpisů a norem.

Jan Voda
ředitel ZŠ Wonderland Academy

PhDr. Jan Voda, Ph.D. má za sebou úhrnem 25 let zkušeností učitele, lektora, vedoucího dětského oddílu, rodiče a pedagogického lídra. Vystudoval učitelství pro 1. stupeň na PedF UK, učil na všech stupních škol včetně vysoké. 15 let působil v manažerské pozici, nejdříve na obecní, záhy na soukromé škole.

Je absolventem dlouhé řady kurzů dalšího vzdělávání a v jiných sám vyučuje. Je dvojnásobným finalistou Global teacher prize Česká republika, 2x vítězem na globálním fóru učitelů (Seattle 2015, Singapur 2018) a certifikován jako Microsoft Innovative Educator Expert. Otevřít více

Největší školou života jsou pro něj dvě vlastní, stále školou povinné děti. Stovky dalších prošly jeho rukama a i po letech se k němu vřele hlásí. Je zastáncem, propagátorem a průkopníkem pedagogických inovací a věří, že nic není nemožné a všeho, co opravdu chcete, můžete jednou dosáhnout.

Klára Kosová
zástupkyně ředitele pro věci administrativní, třídní učitelka 6. třídy, ČJ, OV

Klára Kosová vystudovala učitelství na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kombinaci český jazyk a tělesná výchova. Má zkušenosti s výukou na všech třech stupních. Působila mimo jiné na základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy, kde byla třídní učitelkou třetí třídy a vedla hodiny bruslení a plavání. Po mnoho let se účastnila dětských letních i zimních táborů jako oddílová nebo sportovní vedoucí. V práci s těmi nejmladšími školními dětmi ji baví především velká míra jejich představivosti, přirozená zvídavost a přímočarý pohled na svět.

Otevřít více

Zkušenosti s předškolními dětmi načerpala při svém dvouletém pobytu v německém Mnichově, kde pracovala jako au-pair a pomáhala v mateřské školce. Je mámou 3 dětí.

Pokud potřebuje dočerpat energii, dělá tak nejraději v přírodě. Má ráda hory ve všech podobách, ať už v zimě na lyžích či v létě s batohem na zádech.

Šárka Ochmanová
zástupkyně ředitele, třídní učitelka 1. A třídy

Šárka Ochmanová vystudovala učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svoji profesi má ráda a stále ji baví. Není zastáncem dogmatického lpění na jednotlivých metodách, vybírá si náměty, které mohou obohatit výuku tak, aby byla efektivní, zajímavá a pestrá pro žáky. „Při výuce nepatří k nejdůležitějším faktorům metoda, učebnice či prostředí, ale osobnost učitele,“ tvrdí. Otevřít více

Má výhodu, že kromě českého státního školství poznala systémy výuky v mnoha různých zemích. Ať už ze strany rodiče během svého dvouletého pobytu ve Spojených státech, nebo v pozici učitele a posléze zástupkyně ředitele na soukromé ZŠ, kde byla zodpovědná za organizaci studijně jazykových pobytů ve Velké Británií a ve Španělsku. Měla příležitost vidět systém výuky ve školách Steva Jobse v Holandsku i Velké Británii včetně reálného využití iPadů ve výuce podporovaného přímo firmou Apple. V lednu 2016 se zúčastnila v Londýně kreativních workshopů na veletrhu BETT – největší evropský veletrh ICT ve školství.

Na druhou stranu, po zkušenostech s matematikou profesora Hejného, tvrdí, že i v Čechách můžeme být na mnohé hrdí. Standardně je zvyklá spolupracovat se školním psychologem na eliminaci rizikových faktorů (dysfunkce učení, problémové chování, šikana,…). Jejím cílem je vždy všeobecný rozvoj žáka a jeho vzdělání jako příprava na budoucí život.

Ludmila Roušarová
třídní učitelka 1. B třídy

Irena Havlíčková
třídní učitelka 2. A třídy, učitelka němčiny

Irena Havlíčková vystudovala Učitelství pro 1. st. ZŠ se specializací na německý jazyk na Pedagogické fakultě UK v Praze. Absolvovala jazykové a didaktické kurzy na univerzitách v Saarbrückenu, Lipsku, Vídni a Českých Budějovicích. V Německu dále působila jako lektorka letního jazykového kempu, asistentka ve výuce českého jazyka pro cizince a au-pair.Dětem se věnuje od svých šestnácti let. Při studiu pracovala jako produkční a koordinátorka dětských akcí, choreografka a lektorka tanečních kurzů pro děti a mládež a vedoucí letních táborů pro děti již od dvou let.

Otevřít více

Přišla k nám ze soukromé dvojjazyčné školy, kde působila jako třídní učitelka. Třída pro ni představuje přátelské a podnětné prostředí, kde se děti nebojí chyb, učí se s chutí a s ohledem na své možnosti a potřeby. Ve výuce často využívá činnostní učení, metody kritického myšlení a prvky programu Step by Step, matematiku vyučuje Hejného metodou. V posledním roce absolvovala mimo jiné kurzy zaměřené na rozvoj potenciálu každého žáka a individualizaci ve výuce, kurzy čtenářské gramotnosti a tvůrčího psaní.

Od šesti let tančí, ve svém volném čase ráda cestuje, čte, kreslí, jezdí na bruslích a lyžích.

Zuzana Faldýnová
třídní učitelka 2. B

Zuzana Faldýnová vystudovala UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na výtvarnou výchovu. Po státní zkoušce odjela do Anglie, kde jeden semestr studovala na St. Austel college.

Několik let působila na základní škole v Mníšku pod Brdy, kde jí prošly pod rukama dvě třídy prvňáčků, které vedla dále do vyšších ročníků. Z toho 3 roky učila v programu Začít spolu. Absolvovala kurzy a školení na DYSCENTRU /grafomotorika, dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, Maxík, Metoda dobrého startu/. Ráda zařazuje do výuky projekty nebo centra aktivit, preferuje slovní hodnocení.

Vede letní tábory. Relaxuje při běhání, józe nebo vaření.

Eva Vášová
třídní učitelka 3. A

Eva Vášová strávila dětství s rodiči v Bangladéši, kde se učila ruský a anglický jazyk. Po ukončení střední pedagogické školy – obor mateřská škola, studovala anglický jazyk na jazykové škole a zároveň pracovala ve škole jako učitelka. Poté se rozhodla pro studium pedagogiky na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Během studií na vysoké škole pracovala několik let jako konzultant Linky bezpečí pro děti, konzultant v PrevCentru (pro drogově závislé), kdy v tandemu vedla přednášky pro děti 2. stupně o problematice drog a šikany a také připravovala a vedla adaptační kursy pro nově přijaté žáky ZŠ.

Otevřít více

Po absolvování vysoké školy se několik let věnovala produkci a marketingu v reklamní agentuře, kde získala mnoho zkušeností v komunikaci s klienty, organizaci našich i zahraničních eventů, veletrhů, dětských dnů, sportovních akcí apod. Aby neztratila kontakt s dětmi, jezdila každý rok v létě jako oddílová vedoucí na tábory.

Po narození syna pracovala v mateřské škole jako vedoucí učitelka. Poté učila na základní škole a souběžně studovala v Českých Budějovicích Pedagogickou fakultu - učitelství pro 1. stupeň. Učila mimo jiné na základní škole v Černošicích, kde se seznámila s metodou Clil (bilingvní výuka), kterou vedení školy v rámci projektu zařadilo do výuky.

Evu zajímá problematika předškolního a školního věku dítěte. Kurzy a semináře, kterých se účastnila, byly zaměřeny na komunikaci a asertivitu, vztahy mezi žáky a celkové klima školní třídy. Zabývaly se též šikanou a agresí. Absolvovala i kurzy kreativní, zaměřené na výtvarnou a pracovní činnost, rozvoj a podporu dětské přirozenosti a fantazie, ale také ty orientované na posílení těla (aerobik pro děti, dětská jóga, sportovní hry apod.).

Řídí se výroky Marie Montessori z knihy Tajuplné dětství:
,,Nebuďme egocentriky a snažme se vidět svět z dětského úhlu pohledu.“
,,Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Daniela Růžičková
třídní učitelka 3. B třídy

Daniela Malá vystudovala Gymnázium v Nové Pace, následně Pedagogickou fakultu UK v Praze se specializací na hudební výchovu. Během studií vytvářela animační programy pro děti v nejrůznějších přímořských letoviscích (Ibiza, Mallorka, Kos). Pět let učila na dvojjazyčné soukromé škole, kde vedla hudebně-divadelní kroužek či pořádala talentové soutěže.

Má absolutorium 1. cyklu ze ZUŠ z oboru hra na klavír. Účastnila se letních škol a kurzů Hejného matematiky a letos byla přijata do lektorského kurzu. Je oprávněna k výuce písma Comenia Script, genetické metody čtení i Čtení s porozuměním. Má kurz pro učitele a asistenty a dvouletou zkušenost s inkluzí žáka s handicapem. Je instruktorkou lyžování a držitelkou průkazu Základní normy zdravotních znalostí od Českého červeného kříže.

Otevřít více

Ve volném čase provádí na pohádkovém mlýně v Bartoušově, kde zaškoluje nové průvodkyně. Zpívá v pěveckém sboru Sirény. Věnuje se moderování nejrůznějších společenských akcí. Ráda lyžuje, čte, cvičí jógu, zumbu, jezdí na kolečkových bruslích nebo cestuje. Za svoji zatím nejdobrodružnější cestu považuje měsíc strávený v Indonésii.

Martina Livorová
třídní učitelka 3. třídy

Martina Livorová vystudovala střední pedagogickou školu v Čáslavi a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor učitelství pro 1. stupeň s rozšířenou výukou angličtiny. Na Yeovil College v Somersetu v Anglii složila zkoušku FCE. Dlouhodobě působila na PORGu v Krči jako elementaristka a učitelka angličtiny. Také vedla školní družinu a organizovala odpolední aktivity. Vždy ji bavilo cestování a poznávání jiných kultur a způsobů života, i když poslední dobou cestuje už jen obrazně ve vlastní kuchyni, kde se snaží vařit svou milovanou asijskou kuchyni. Jejím velkým pomocníkem je čtyřletý syn Matyáš.

Otevřít více

U dětí obdivuje jejich otevřenou mysl a schopnost učit se a snaží se, aby ani po absolvování školní docházky nezapomněly, že hudba, tanec a umění přináší do života radost.

Petr Bendl
třídní učitel 5. třídy

Petr Bendl vystudoval učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na tělesnou výchovu. Má za sebou šestileté působení v dvojjazyčné montessori škole, kde tandemově vedl nejprve třídu prvního trojročí a později také starší děti. Absolvoval řadu kurzů, je držitelem průkazu zdravotníka, certifikovaným trenérem plavání či instruktorem snowboardingu. Již od studií je nadšencem pro Hejného metodu v matematice, po léta také pomáhá dětem na konci prvního stupně s přechodem na gymnázium či vyšší stupeň škol.

Otevřít více

Za svůj důležitý úkol považuje pěstování příjemného a bezpečného klimatu třídy, kde děti spolupracují a mají možnost v rámci svých možností posouvat vlastní limity. Do takové třídy se pak vždy rády vracejí. Roli učitele pak chápe spíše jako roli průvodce, motivátora a rádce, který pomůže žákovi objevovat a poznávat.

Ve volném čase se věnuje cestování, má rád hory v létě i v zimě a baví ho šachy, hlavolamy a všemožné deskové hry.

Aaron Rainey
učitel angličtiny

Mr. Aaron se narodil v Annistonu v Alabamě. Na Eastern Kentucky University získal bakalářský titul z politologie, během studií se věnoval i historii a vnitřní bezpečnosti. Poté, co studium dokončil, odstěhoval se do České republiky, kde mimo jiné získal certifikát TEFL. Pracoval jako učitel angličtiny v letních táborech v České republice, v Číně a nějaký čas též v Dubaji.

Mr. Aaron rád cvičí, cestuje nebo chodí na výlety s přáteli a rodinou. Je velmi zaníceným a energickým učitelem, těší jej vytvářet zábavnou učební atmosféru, která však nepostrádá řád, a používá k tomu nejnovější technologie a metody.

Thurston Leeds
lektor angličtiny

Thurston Leeds se narodil v Corby, v centru Anglie, kde žil do svých 18 let. Poté se přestěhoval do města Lincoln, aby zahájil studium na University of Lincoln. Thurston získal bakalářský titul z dějin se zaměřením na moderní britskou sociální a kulturní historii. Po ukončení studia se přestěhoval do České republiky. Zde získal certifikát TEFL v The Language House s rozšiřujícím programem pro studenty a dospívající.

Otevřít více

Již během středoškolského studia Thurston pracoval v základní škole ve svém rodném městě, kde vypomáhal učitelům při každodenních činnostech. V Praze působil jako lektor na jazykové škole IWLS, spolupracuje také s Pražskou fotbalovou školou. Thurston vždy toužil pracovat s dětmi a učit je novým věcem a už se těší na spolupráci s těmi z Wonderland Academy. Je přesvědčen, že mu mimo jiné pomohou s poznáváním České republiky. Cítí se velmi spokojený a věří, že šťastný učitel je dobrý učitel!

Thurston miluje pěší turistiku, rád hraje fotbal a tráví volný čas se svými přáteli.

Breanna Kato
učitelka angličtiny

Breanna Kato se narodila v Kanadě, na západním pobřeží u Vancouveru. V roce 2015 absolvovala univerzitu Simona Frasera a získala bakalářský titul v oboru kriminologie a sociologie. Krátce po ukončení studia se přestěhovala do České republiky, kde získala certifikát TEFL od The Language House. Působila jako lektorka angličtiny na různých jazykových školách a dva roky pracovala jako učitelka na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů. V roce 2016 se Breanna přestěhovala z Prahy do Jižní Koreje, aby získala nové životní zkušenosti při výuce a práci s mladými žáky. Rovněž si užívala a poznávala korejskou kulturu, jídlo či tradiční korejské oděvy.

Po návratu do Prahy je Breanna ráda, že je součástí Wonderland kolektivu, a těší se, že bude dětem pomáhat učit se angličtinu a vyrůstat s ní.

Markéta Malinová
učitelka španělštiny

Markéta Malinová vystudovala bilingvní česko-španělské gymnázium v Olomouci a nyní dokončuje magisterské studium Hispanistiky na FF UK v Praze. Dvoje letní prázdniny strávila ve Španělsku jako Au pair a vedle studia se dětem věnuje i nadále jako pedagog volného času a trenér zejména v oblasti sportu. Výuka španělštiny tak spojuje zvolený obor a práci s dětmi, což je kombinace, která ji naplňuje.

Sport (především basketbal) tvoří i velkou část jejího volného času, kromě trénování dětí sama ještě aktivně hraje.

Marco Flores
učitel španělštiny

Marco Flores strávil svá studijní léta v americké Kalifornii, kde také načerpal první pracovní zkušenosti. Získal bakalářský titul z lingvistiky na University of California a magisterský titul z antropologie na San Diego State University. V roce 2017 absolvoval v The Language House kurz intenzivního vzdělávání učitelů v oblasti výuky angličtiny jako cizího jazyka pro mladší studenty a získal certifikát TEFL.
Má zkušenosti s výukou na základních školách i jako soukromý lektor.

Barbora Bažilová
učitelka 2. stupně, M, Fy

Barbora Bažilová je od přírody člověk činorodý, čemuž odpovídá i rozsah studií. Kromě pedagogické fakulty UK, kde má vystudovaný obor učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ, kombinaci francouzský jazyk – matematika, vystudovala také VŠE (podniková ekonomika a management) a dokončila studium MBA pod záštitou univerzity v Lyonu. Pravidelně navštěvuje kurzy osobního rozvoje, efektivní komunikace a výchovných principů. Je jí blízký Montessori přístup, principy nenásilné komunikace, filozofie Jany Nováčkové (Respektovat a být respektován) a svobodné přístupy v učení.

Otevřít více

S výukou francouzštiny a matematiky má v různé podobě zkušenosti bezmála 10 let. Učila na ZŠ Brána jazyků, ve vzdělávacím centru Eden v Mníšku pod Brdy a působila jako lektorka v mnoha jazykových školách. V současnosti vede kurzy Trdlohrátek pro nejmenší děti a montessori kroužek v místních rodinných centrech (Komůrka, Pohoda, Kuřátko). Je mámou 3 skvělých dětí, které jí neustále otevírají dveře k dalšímu poznání.

Relaxuje v přírodě, nejraději v lese, na horách, na lyžích či na kole. Ráda cestuje a ochutnává. Obklopuje se milými lidmi a učí se žít tady a teď.

Marek Lansdorf
učitel 2. stupně, Bi

Marek Lansdorf vystudoval Pedagogickou fakultu na Karlově Univerzitě v Praze se specializací biologie a výchova ke zdraví. Během studia si uvědomil, že je velmi potřebné mít možnost více pomáhat žákům, kteří mohou mít potíže ve vztahu ke vzdělávání, a proto se rozhodl ke studiu speciální pedagogiky se zaměřením na logopedii na téže fakultě.

Během studií získal zkušenosti s tvorbou a aplikací preventivních programů pro základní a střední školy. Největší praxi ve vyučování biologie a výchovy ke zdraví dosáhl na Střední zdravotnické škole v Praze, znalosti ze studia logopedie uplatnil na pražské Základní škole logopedické. Otevřít více

Biologii s radostí vyučuje v přírodě a rád v dětech probouzí zvídavost. Velmi důležitá je pro něj zpětná vazba od žáků. Díky ní může výuku dále lépe směřovat. Tvrdí, že základním kamenem ve vyučování je bezpečné prostředí ve třídě.

Ve volném čase hodně cestuje, nejen po Čechách, a poznává přírodní krásy. Je zastáncem zdravého způsobu života, rád jezdí na kolečkových bruslích, čte a poznává kulturu a umění.

Nick Neild
učitel 2. stupně, M, Fy, Bi, ICT

Nick Neild

Otevřít více

Nick Neild

Lýdia Timková
učitelka 2. stupně, Ge, TV

Lýdia Timková pochází ze Slovenska. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, kde získala magisterský titul v oboru geografie a tělesná výchova. Už během studia ji naplňovala práce s dětmi, proto se věnovala vedení odpoledních sportovních kroužků na základních školách a zároveň působila jako trenérka karate.

Po dokončení školy odjela do USA a Kanady, kde dva roky pracovala jako au pair. Díky pobytu v cizích zemích s odlišnou kulturou nabyla kromě znalosti jazyka i řadu nových poznatků a zkušeností v oblasti výchovy a vzdělávání, což změnilo její pohled na svět jako takový. Vyzkoušela si i práci sportovního animátora v Řecku a absolvovala měsíční treking v Nepálu pod Mt. Everestem.

Její toulavé boty si ale opět našly cestu zpět do České republiky. Zvítězila touha učit. Těší se, že ve Wonderland Academy obohatí nejen svými zkušenostmi z cest výuku zeměpisu na 2. stupni.

Nikola Žamberská
vedoucí školní družiny

Nikola Žamberská pochází z Českých Budějovic. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích, poté nastoupila na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity se zaměřením na přírodovědu a historii pro druhý stupeň základních škol. Studium musela kvůli nemoci přerušit. Nyní dálkově studuje teologickou fakultu v Českých Budějovicích.
Nikola vždy věděla, že práce s dětmi je oblast, která ji baví a naplňuje. Od 15 let jezdila mimo jiné jako vedoucí na dětské tábory, po přerušení vysoké školy začala pracovat v soukromé mateřské školce. Později nastoupila na základní školu v Českých Budějovicích, kde působila dva roky jako vychovatelka školní družiny a asistentka pedagoga. Vedla též tvořivé odpolední kroužky a aktivity.

Otevřít více

Dětem vždy dává celé své srdce. Při práci s kolektivem upřednostňuje laskavé zacházení a slušné chování. Snaží se budovat přátelské vztahy. Učí děti pravidlo: “Nechovej se k lidem tak, jak bys nechtěl, aby se lidé chovali k tobě.”

Doufá, že získané zkušenosti jak ze školy, tak i z praxe využije ke zlepšení chodu školní družiny ve Wonderland Academy.

Aneta Rolcová
vychovatelka školní družiny

Aneta Rolcová se narodila v Praze a vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Jana Ámose Komenského. Velkou životní zkušeností pro ni byl pobyt v kanadském Torontu, kde pracovala v reklamní agentuře a měla i možnost si v jedné televizní reklamě zahrát. Po návratu z Kanady pracovala 7 let na mezinárodních základních školách v Praze, kde se věnovala výuce češtiny pro cizince a zároveň působila jako asistentka učitele. Zkušenost má i s organizováním narozeninových oslav a firemní výukou jazyků.

Její největší vášní jsou kreativní činnosti, zejména malba a výroba šperků z přírodních kamenů a v neposlední řadě pejsek, s kterým chodí každý den na dlouhé procházky lesem.

Volný čas ráda tráví cestováním, poznáváním nových kultur a lidí.

Stephanie Knight
učitelka angličtiny, vychovatelka školní družiny

Stephanie Knight se narodila v Coventry v Anglii. Studovala na univerzitě v Lincolnu, kde získala bakalářský titul v oblasti mediální produkce se specializací na film a fotografii. Po absolvování univerzity se Stephanie přestěhovala do České republiky, kde získala certifikát TEFL a Young Learners v pražském The Language House a působila jako soukromý učitel angličtiny.

Ve Wonderland Academy učí ve třídě předškoláků a pracuje jako vychovatelka školní družiny. Stephanie vždy ráda spolupracovala s dětmi různých věkových kategorií. Vedle výuky jazyka pořádala workshopy s filmovou a mediální tematikou a pracovala na letních dětských táborech. Doufá, že prostřednictvím vědomostí, které postupně získala, a díky své tvořivosti rozvíjí dětskou kreativitu a přináší dětem radost.

Olga Doubravová
vychovatelka školní družiny

Olga Doubravová vystudovala bohemistiku a učitelství českého jazyka, literatury a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Také studovala základy psychologie a žurnalistiku, a to do narození první dcery.

Počáteční pracovní zkušenosti získala na Základní škole Věry Čáslavské se zaměřením na rozšířenou výuku tělesné výchovy a sportu. Poté přešla do oblasti žurnalistiky, kde se postupně vypracovala do šéfredaktorské pozice. Přispívala do různých deníků, týdeníků a měsíčníků, pořádala tiskové konference, připravovala PR projekty, působila jako tisková mluvčí Prahy 6, věnovala se aukční práci v galerii moderního umění. Životní cesta ji na čas zavedla i mimo Prahu, podlehla fenoménu farmářských trhů a věnovala se práci se dřevem. Nedílnou součástí tohoto podnikání se stalo i studium homeopatie a poradenství aromaterapie. Otevřít více

Přesto soustavně sledovala vývoj školství a k praktickému návratu do této oblasti ji přimělo narození vnučky. Zájem o vzdělávací systém vedl přes školu Montessori Mozaiku, poté nastoupila do týmu Wonderland Academy.

Preferuje laskavý přístup k dětem a zpětnou vazbu. Vyznává soustavnou individuální péči, kterou je nezbytné vtěsnat do střípků času mezi zájmovými kroužky. Zdůrazňuje nezpochybňování pocitů dítěte a posilování důvěry ve vlastní schopnosti a vlastní názor. Její motto zní: Jen opakovaný úspěch pomáhá přijmout a překonat neúspěch.

Anna Kolářová
lektorka hudby

Anna Kolářová pochází z Třeboně, ve které na místní ZUŠ získala základní hudební vzdělání v oborech flétna, klavír a zpěv. Ve studiu hry na flétnu a klavír pokračovala na Pražské konzervatoři. Zároveň absolvovala muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti si rozšiřuje vzdělání na FAMU, kde studuje filmový zvuk. Kromě toho zpívá v komorním sboru Punkt při Pražské konzervatoři, který má za sebou soutěžní úspěchy doma i v zahraničí.

Lukáš Pařík
lektor hudby

Lukáš Pařík je zpěvák, hudební skladatel a muzikálový herec. Má vystudovaný zpěv na Mezinárodní konzervatoři a dokončuje studium kompozice filmové a popové hudby na Pražské konzervatoři. Je autorem mnoha písní a rockového fantasy muzikálu Králové Avalonu hraného v pražském divadle Hybernia v sezóně 2015/2016.

Učení se věnuje už od svých 16 let a od roku 2017 organizuje veřejná vystoupení studentů.

K jeho hlavním zásadám patří snaha o rozvíjení dětské kreativity a představivosti. Ve Wonderland Academy je lektorem zpěvu, piana a kytary.

Dominika Kiene
logoped

Dominika Kiene vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Po ukončení studia nastoupila na foniatrické pracoviště ORL kliniky na Bulovce. Jako klinický logoped pracovala také na Foniatrické klinice v Praze 2, FN 2.

S manželem, americkým diplomatem, pak žila dlouho v zahraničí. Na Bahamách působila ve Special Services Division jako logopedický konzultant pro sociálně slabší rodiny. V USA se zabývala výukou češtiny. Pracovala jako lektor češtiny v rámci Adult Education ve Virginii a ve škole Inligua, která připravovala diplomaty pro americká velvyslanectví ve světě. Otevřít více

Po návratu do Prahy pracuje v soukromé logopedické praxi. Pro soukromou kliniku LOGO pomáhala otevírat pražské pracoviště, spolupracuje s Canadian Medical Care jako klinický logoped pro děti a dospělé z vícejazyčného prostředí. Důležité jsou také zkušenosti z působení ve Speciálně pedagogickém centru pro děti s vadami řeči. V současné době působí jako klinický logoped v Praze 10 a intenzivně spolupracuje s různými bilingvními školkami.

Dominika je matkou dvou dospělých dětí. Syn pracuje v New Yorku a dcera studuje na umělecké universitě MICA v Baltimoru.

Alena Kozlerová
speciální pedagog

Alena Kozlerová vystudovala speciální pedagogiku na UJAK v Praze. Devět let pracovala s dětmi s poruchami chování v diagnostickém ústavě. V současné době působí jako speciální pedagog školního poradenského pracoviště na základní škole. Absolvovala mnohé kurzy, mimo jiné se seznámila s programem Kupoz (program na rozvoj pozornosti pro děti od 8 do 12let), či stimulačním programem Maxík (program pro předškoláky a žáky s odloženou školní docházkou). Otevřít více

Má ukončený výcvik rodinného poradce vedený Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, tudíž nabízí rodičům intervenci v oblasti rodinného poradenství. Zajišťuje též etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování dětí, krizovou intervenci a podporu žáků s poruchami osobnosti, rodičům pak poradenství v oblasti prevence školní neúspěšnosti a reedukaci specifických poruch učení a chování. Spolupracuje s ostatními pracovníky poradenské služby a všemi pedagogickými pracovníky.

Ve volném čase ráda čte a pracuje s dětmi při různých mimoškolních aktivitách. Miluje Itálii :-).

Kateřina Židů
péče o nadané žáky

Kateřina Židů vystudovala judaistiku na HTF UK, ale oboru se nikdy nevěnovala. Má devítiletou dceru, od roku 2016 diagnostikovanou jako mimořádně nadanou. Od tohoto roku se problematice mimořádně nadaných dětí intenzivně věnuje. Absolvovala kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování a kurz Systémové práce s nadanými žáky. V roce 2018 založila a vede Klub nadaných dětí při ZŠ Lupáčova.

Martin Metelka
administrativní a poradenská činnost

Martin Metelka je ředitelem Gymnázia J. Seiferta v Praze, dříve pracoval na PORGu či v Open Gate, začínal jako učitel biologie a chemie na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně.

Martin vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ - biologie a chemie. Absolvoval na Katedře učitelství a didaktiky diplomovou prací zaměřenou na tvorbu standardizovaných testů. Otevřít více

Martin má zkušenosti se státním i soukromým sektorem, s řízením ZŠ i gymnázia, jednojazyčným i bilingvním vzděláváním, každodenním provozem školy, jejím ekonomickým řízením i strategickým plánováním a realizací jejího dalšího rozvoje. Náplní jeho práce ve Wonderland Adacademy je pedagogická a technicko-provozní konzultační a poradenská činnost, tvorba strategických dokumentů školy, spolupráce na dalším rozvoji a také řešení běžných školních agend.

Martin je ženatý a má 3 děti. Má rád lední hokej, hlasitou hudbu a manuální práci. Ve volném čase (naposledy v roce 1995) nejraději nedělá nic.

Lucie Chladilová
hospodářka

Lucie Chladilová vystudovala střední zemědělskou školu ve Vyškově a po jejím ukončení se zaměřila na práci v administrativě. Pracovala například jako asistentka předsedy představenstva STROJEXPORTa.s. Má velmi kladný vztah k dětem a sama je maminkou tří dětí. Ve svém volném čase se věnuje rodině, chodí do přírody a příležitostně sportuje.

Marta Mikulecká
účetní

Gabriela Peroutková
administrativní a IT podpora

Gabriela Peroutková vystudovala Firemní management na Vyšší odborné škole v Praze, ale obchodnímu oboru se věnovala jen 4 roky. Velmi se zajímala o počítače, proto se rozhodla pro studium informačních technologií na Bankovním institutu v Praze, kde získala bakalářský titul. Poté dlouhou dobu pracovala jako IT analytik a vývojář.

Po narození dcery se začala více zajímat o děti a jejich vývoj, ale i vzdělávání a motivaci k učení. Znalosti nabyté z literatury se snaží aplikovat při soukromé výuce angličtiny, při níž se věnuje především dětem ze základních škol. Nyní má možnost být součástí vzdělávacího procesu dětí jako asistent pedagoga. Věří, že ve Wonderland Academy uplatní i své bohaté zkušenosti z oblasti IT.

Jiří Plíva
řidič

Jiří Plíva zastává ve Wonderland Academy pozici řidiče školního mikrobusu. Svým pozitivním a přátelským přístupem dětem obohacuje všední den.

Vždy velmi rád sportoval. Mnoho let se věnoval judu, kde dosáhl na 3. dan. Jeho největší zálibou je však sběratelství a oprava starožitných hodin.

Michal Čížek
školník a řidič

Michal Čížek vyrůstal v Litoměřicích, kde hrál od malička závodně lední hokej a fotbal. Profesí je mechanik traťových strojů, několik let působil u Českých drah. Provozoval ale také hostinskou činnost a vyzkoušel si tak náročnou práci v soukromém sektoru.

Jeho velkou láskou zůstává celoživotně sport. V roce 1994 získal trenérskou licenci a začal působit u dětských a mládežnických klubů jako trenér fotbalu. Má zkušenosti s dětmi od 5 do 16 let. Momentálně je činný u 1.FK Příbram.

Z prvního manželství má syny Michala a Lukáše. V současném vztahu má s partnerkou Šárkou syny Jana a Jakuba. Pokud to čas dovolí, tráví ho s nimi co nejvíce v přírodě.

Lucie Podraská
výdej jídla

Lucie Podraská studovala na Střední škole elektrotechnické v Praze. Více než technické obory ji však lákala práce mezi lidmi. Cenné zkušenosti získala při práci v jednom z pražských hotelů. Denně se těší na školní děti, které ji obohacují svými nápady, ale také na svoje vnoučátka, jimž se často věnuje. Relaxuje především v přírodě, má velmi ráda zvířata.